އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

އައްޑޫސިޓީ ހިތަދޫ އަވަށު 4 ފަންނެއްގައި އަރާ ފޭބުމަށް ސިޑި ހެދުމުގެ ތެރެއިން އިތުރަށް ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް

25 ޖުލައި 2018     


މައްސަލަ

ހުށަހެޅުނު މައްސަލަ:

އައްޑޫސިޓީ ހިތަދޫ އަވަށު 4 ފަންނެއްގައި އަރާ ފޭބުމަށް ސިޑި ހެދުމުގެ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން، އިތުރަށް ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތް، އިތުރު މަސައްކަތުގެ ގޮތުގައި އެގްރީމެންޓް ހެދުމަށްފަހު ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ބިޑު ކޮމިޓީގެ މަރުޙަލާގައި ނިމިފައިވާ ގޮތާއިމެދު ކައުންސިލުން ގޮތެއް ނިންމުން.

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް:  ބިޑް ކޮމިޓީ              

ނިންމުން

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް:

ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ ކައުންސިލަށް ބަލައިގަތުމަށާއި، ބިޑު ކޮމިޓީން ނިންމަވާފައިވާ ގޮތުގެމަތީން، އައްޑޫސިޓީ ހިތަދޫ އަވަށު 4 ފަންނެއްގައި އަރާ ފޭބުމަށް ސިޑި ހެދުމުގެ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން، އިތުރަށް ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތް، އިތުރު މަސައްކަތުގެ ގޮތުގައި އެގްރީމެންޓް ހެދުމަށްފަހު، ކޮންޓްރެކްޓަރ އާއި ޙަވާލުކޮށް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ފެންނަކަމަށް" ހުށަހެޅުނު ހުށަހެޅުމަށް ރިޔާސަތުން ވޯޓަށް އެއްސެވެމުން މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތް މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން މިހުށަހެޅުން ފާސްވިއެވެ.  

ތާއީދު ކުރެއްވި: ކައުންސިލަރ، ފައިސަލް އިބްރާހީމް     

ހުށަހެޅުން ހުށަހެޅި: ކައުންސިލަރ، ޖަމްޝީދާ އިބްރާހީމް      

ވޯޓް ދެއްވި ގޮތް

ބައިވެރިވެވަޑައިނުގަންނަވާ: 00   

ނުފެންނަކަމަށް: 00 ވޯޓް.

ފެންނަކަމަށް: 05 ވޯޓް

ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި: 05 ވޯޓް
ބާވަތް: ނިންމުން

ދައުރު: ތިންވަނަ ދައުރު

ނަންބަރ: 426-AA(3)/2018/143

ތާރީޚް: 25 ޖުލައި 2018