އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

2018 ވަނަ އަހަރަށް ފާސް ކުރައްވާފައިވާ ކައުންސިލްގެ އާމްދަނީ ބަޖެޓް ރިވައިސްކޮށް، ތައްޔާރު ކޮށްފައިވާ ސަޕްލިމެންޓްރީ ބަޖެޓް ފާސްކުރުމުގެ މައްސަލަ

15 އޯގަސްޓް 2018     


މައްސަލަ

ހުށަހެޅުނު މައްސަލަ:2018 ވަނަ އަހަރަށް ފާސް ކުރައްވާފައިވާ ކައުންސިލްގެ އާމްދަނީ ބަޖެޓް ރިވައިސްކޮށް، ތައްޔާރު ކޮށްފައިވާ ސަޕްލިމެންޓްރީ ބަޖެޓް ފާސްކުރުމުގެ މައްސަލަ

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް:  ޕްލޭނިންގ ސެކްޝަން  

ނިންމުން

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް:

މިމައްސަލަ ކައުންސިލަށް ބަލައިގަތުމަށާއި، 2018 ވަނަ އަހަރަށް ފާސް ކުރައްވާފައިވާ ކައުންސިލްގެ އާމްދަނީ ބަޖެޓް ރިވައިސްކޮށް، ތައްޔާރު ކޮށްފައިވާ ސަޕްލިމެންޓްރީ ބަޖެޓުގައި (މިނިންމުމާއެކު އެއްކަރުދާސް ކުރެވިފައިވާ ބަޖެޓުގައިވާ) ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުމަށްޓަކައި، ޕްރޮގްރާމްތައް ގުޅުންހުރި ކޯޑުތަކަށް އިތުރުކުރުމާއި އަދި ގުޅުންނެތް ޕްރޮގްރާމްތަކަށް ކޯޑުތައް އިތުރުކުރާގޮތަށް ބަޖެޓަށް ބަދަލުގެނަސް، ހުށަހަޅާފައިވާ ގޮތުގެމަތީން ސަޕްލިމެންޓްރީ ބަޖެޓު ފާސްކުރުމަށް ފެންނަކަމަށް ހުށަހެޅުނު ހުށަހެޅުމަށް ރިޔާސަތުން ވޯޓަށް އެއްސެވެމުން މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތް މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން މިހުށަހެޅުން ފާސްވިއެވެ.  

ތާއީދު ކުރެއްވި: ކައުންސިލަރ، ޖަމްޝީދާ މުޙައްމަދު       

ހުށަހެޅުން ހުށަހެޅި: ކައުންސިލަރ، އިބްރާހީމް ޝުކުރީ

ވޯޓް ދެއްވި ގޮތް

ބައިވެރިވެވަޑައިނުގަންނަވާ: 00   

ނުފެންނަކަމަށް: 00 ވޯޓް.

ފެންނަކަމަށް: 05 ވޯޓް

ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި: 05 ވޯޓް
ބާވަތް: ނިންމުން

ދައުރު: ތިންވަނަ ދައުރު

ނަންބަރ: 426-AA(3)/2018/155

ތާރީޚް: 15 އޯގަސްޓް 2018