އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

02/2014 މަގުފާރު އަދި އިންފާރު ތަޅާލުމާއި ބެހޭ ޤަވާޢިދު އިޞްލާޙުކޮށް ފާސްކުރުމަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަ

11 ޖުލައި 2017     


މައްސަލަ

ހުށަހެޅުނު މައްސަލަ:

02/2014 މަގުފާރު އަދި އިންފާރު ތަޅާލުމާއި ބެހޭ ޤަވާޢިދު އިޞްލާޙުކޮށް ފާސްކުރުމަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަ  

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް:  ލީގަލް ޔުނިޓް

ނިންމުން

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް:

މި މައްސަލަ ކައުންސިލަށް ބަލައި ގަތުމަށާއި، މައްސަލައާއި ގުޅިގެން ކައުންސިލްގައި މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު،

   ލީގަލް ޔުނިޓުން ހުށަހެޅިފައިވާގޮތަށް  2014/02 މަގުފާރު އަދި އިންފާރު ތަޅާލުމާއި ބެހޭ ޤަވާޢިދު އިޞްލާޙުކޮށް ފާސްކުރުމަށް ނިންމުނެވެ.

ތާއީދު ކުރެއްވި : ޑިޕިއުޓީ މޭޔަރ މުޙައްމަދު ޔަސްރިފް ،

            ކައުންސިލަރ އިބްރާހީމް ޙިޔާޟް  

ހުށަހެޅުން ހުށަހެޅި :  ކައުންސިލަރ އިބްރާހިމް ޝުކުރީ    

  • މި މައްސަލަ ޖަލްސާއަށް ޙާޟިރުވެ ވަޑައިގެންނެވި މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން ފާސްކުރެއްވިއެވެ.

ވޯޓް ދެއްވި ގޮތް  

ބައިވެރިވެވަޑައިނުގަންނަވާ: 00

ނުފެންނަކަމަށް: 00 ވޯޓް.

ފެންނަކަމަށް: 06 ވޯޓް

ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި: 06 ވޯޓް
ބާވަތް: ނިންމުން

ދައުރު: ތިންވަނަ ދައުރު

ނަންބަރ: 426-AA(3)2017/148

ތާރީޚް: 11 ޖުލައި 2017