އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ޝަރަފުއްދީނު ސްކޫލްގެ ޕްރައިމަރީ ފަޅީގައި އޮތް ހުސްބިމުގައި ލައިޓްޕޯސްޓް ޖަހައިދިނުމަށް

9 އޮކްޓޯބަރ 2018     


މައްސަލަ

ހުށަހެޅުނު މައްސަލަ:

ޝަރަފުއްދީނު ސްކޫލްގެ ޕްރައިމަރީ ފަޅީގައި އޮތް ހުސްބިމުގައި ލައިޓްޕޯސްޓް ޖަހައިދިނުމަށް އެދި ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައަށް ކައުންސިލުން ގޮތެއް ނިންމުން    

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް:  ސޯޝަލްސަރވިސް ސެކްޝަން    

ނިންމުން

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް:

މި މައްސަލަ ކައުންސިލަށް ބަލައިގަތުމަށާއި، މިމައްސަލަ ހުށަހެޅިފައި ހުރިގޮތަށް ބަލާއިރު ސެކްޝަނުން ހޯދަންޖެހޭ މަޢުލޫމާތު ހޯދިފައިނެތްކަން ފާހަގަކޮށް މިމައްސަލަ އިތުރަށް ދިރާސާ ކުރަންޖެހޭ ކަމަށް ފެންނާތީ، ކައުންސިލްގެ ޢުމްރާނީ ތަރައްޤީއާއި ބެހޭ ކޮމިޓީއަށް މައްސަލަ ފޮނުވުމަށް ފެންނަކަމަށް، ހުށަހެޅުނު ހުށަހެޅުމަށް ރިޔާސަތުން ވޯޓަށް އެއްސެވެމުން މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތް މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން މިހުށަހެޅުން ފާސްވިއެވެ.

ތާއީދު ކުރެއްވި: ކައުންސިލަރ، އިބްރާހީމް ޝުކުރީ

ހުށަހެޅުން ހުށަހެޅި: ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރ، މުޙައްމަދު  ޔަސްރިފް

ވޯޓް ދެއްވި ގޮތް

ބައިވެރިވެވަޑައިނުގަންނަވާ: 00   

ނުފެންނަކަމަށް: 00 ވޯޓް.

ފެންނަކަމަށް: 05 ވޯޓް

ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި: 05 ވޯޓް
ބާވަތް: ނިންމުން

ދައުރު: ތިންވަނަ ދައުރު

ނަންބަރ: 426-AA(3)/2018/175

ތާރީޚް: 9 އޮކްޓޯބަރ 2018