އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

2018 ވަނަ އަހަރު އައްޑޫސިޓީގައި ސައުތު ފުޓްބޯޅަ ޗެމްޕިއަން ޝިޕް 2018 މުބާރާތް ބޭއްވުމުގެ ޕްރޮޕޯޒަލް ފާސްކޮށްދިނުން

29 ނޮވެމްބަރ 2018     


މައްސަލަ

ހުށަހެޅުނު މައްސަލަ:

2018 ވަނަ އަހަރު އައްޑޫސިޓީގައި ސައުތު ފުޓްބޯޅަ ޗެމްޕިއަން ޝިޕް 2018 މުބާރާތުގެ ޕްރޮޕޯޒަލް ފާސްކޮށްދިނުން

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް:  ސޯޝަލްސަރވިސް ސެކްޝަން 

ނިންމުން

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް:

މި މައްސަލަ ކައުންސިލަށް ބަލައިގަތުމަށާއި، މި މުބާރާތް މިއަހަރު ބޭއްވުމުގެ ބަދަލުގައި 2019 ވަނަ އަހަރުގެ ކައުންސިލްގެ އެކްޓިވިޓީ ޕްލޭންގައި މި ޕްރޮގްރާމް ހިމަނައިގެން 2019 ވަނަ އަހަރު މި މުބާރާތް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް  ފެންނަކަމަށް ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުމަށް ރިޔާސަތުން ވޯޓަށް އެއްސެވެމުން މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތް މެމްބަރުންގެ އަޣުލަބިއްޔަތުން މިހުށަހެޅުން ފާސްވިއެވެ.

ތާއީދު ކުރެއްވި: ކައުންސިލަރ، ޙުސައިން ހިޔާޟް  

ހުށަހެޅުން ހުށަހެޅި: ކައުންސިލަރ ޖަމްޝީދާ މުޙައްމަދު 

ވޯޓް ދެއްވި ގޮތް

ބައިވެރިވެވަޑައިނުގަންނަވާ: 01   

ނުފެންނަކަމަށް: 01 ވޯޓް.

ފެންނަކަމަށް: 03 ވޯޓް

ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި: 05
ބާވަތް: ނިންމުން

ދައުރު: ތިންވަނަ ދައުރު

ނަންބަރ: 426-AA(3)/2018/204

ތާރީޚް: 29 ނޮވެމްބަރ 2018