އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

އެތްލެޓިކްސް އެސޯސިއޭޝަންގެ ފަރާތުން 2019 ބާއްވާ މުބާރާތްތައް ހޯސްޓް ކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ރަށްތަކަށް ހުޅުވާފައިވާތީ

29 ނޮވެމްބަރ 2018     


މައްސަލަ

ހުށަހެޅުނު މައްސަލަ:

އެތްލެޓިކްސް އެސޯސިއޭޝަންގެ ފަރާތުން 2019 ގައި މާލެއިން ބޭރުގައި ބާއްވާ އެތްލެޓިކްސް މުބާރާތްތައް ހޯސްޓް ކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ރަށްތަކަށް ހުޅުވާފައިވާތީ ކައުންސިލުން ގޮތެއް ނިންމުން

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް:  ސޯޝަލްސަރވިސް ސެކްޝަން 

ނިންމުން

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް:

މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި މި މައްސަލަ ކުރިއަށް ގެންދެވެން ނެތް ކަމަށް ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުމަށް ރިޔާސަތުން ވޯޓަށް އެއްސެވެމުން މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތް މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން މިހުށަހެޅުން ފާސްވިއެވެ.

ތާއީދު ކުރެއްވި: ކައުންސިލަރ، ޙުސައިން ޙިޔާޟް

ހުށަހެޅުން ހުށަހެޅި: ކައުންސިލަރ،އިބްރާހީމް ޝުކުރީ   

ވޯޓް ދެއްވި ގޮތް

ބައިވެރިވެވަޑައިނުގަންނަވާ: 00   

ނުފެންނަކަމަށް: 00 ވޯޓް.

ފެންނަކަމަށް: 06 ވޯޓް

ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި: 06
ބާވަތް: ނިންމުން

ދައުރު: ތިންވަނަ ދައުރު

ނަންބަރ: 426-AA(3)/2018/206

ތާރީޚް: 29 ނޮވެމްބަރ 2018