އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ސ.ފޭދޫ މާނިފާ ކިޔާ ގޯތީގައި ހާދާފައިވާ ރެސްޓޯރެންޓް ހިންގުމުގެ ހުއްދަދިނުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ މައްސަލަ

18 ޑިސެމްބަރ 2018     


މައްސަލަ

ހުށަހެޅުނު މައްސަލަ:

 ސ.ފޭދޫ މާނިފާ ކިޔާ ގޯތީގައި ހާދާފައިވާ ރެސްޓޯރެންޓް ހިންގުމުގެ ހުއްދަދިނުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ މައްސަލަ.

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް:  ކައުންސިލަރ އަލީ ފަހުމީ އަޙުމަދު     

ނިންމުން

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް:

މިމައްސަލަ ކައުންސިލަށް ބަލައި ގަތުމަށާއި، ސ.ފޭދޫ މާނިފާ ކިޔާ ގޯތީގައި ހާދާފައިވާ ރެސްޓޯރެންޓް ހިންގުމުގެ ހުއްދަދިނުމަށް ފެންނަކަމަށް ހުށަހެޅުނު ހުށަހެޅުމަށް ރިޔާސަތުން ވޯޓަށް އެއްސެވެމުން މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތް މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން މިހުށަހެޅުން ފާސްވިއެވެ.  

ތާއީދު ކުރެއްވީ: ކައުންސިލަރ، އިބްރާހިމް ޝުކުރީ  

ހުށަހެޅުން ހުށަހެޅި: ކައުންސިލަރ، އަލީ ފަހުމީ އަޙުމަދު  

ވޯޓް ދެއްވި ގޮތް

ބައިވެރިވެވަޑައިނުގަންނަވާ: 00   

ނުފެންނަކަމަށް: 00 ވޯޓް.

ފެންނަކަމަށް: 03 ވޯޓް

ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި: 03
ބާވަތް: ނިންމުން

ދައުރު: ތިންވަނަ ދައުރު

ނަންބަރ: 426-AA(3)/2018/219

ތާރީޚް: 18 ޑިސެމްބަރ 2018