އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ނޮވެމްބަރ 2018 ގެ ނިޔަލަށް ފައިސާ ނުނެގި ކެންސަލްވެފައިވާ ޗެކްތައް ހުރުމާއި، އެއާމެދު އަމަލުކުރާނެ ގޮތެއް ނިންމުން

18 ޑިސެމްބަރ 2018     


މައްސަލަ

ހުށަހެޅުނު މައްސަލަ:

މި އިދާރާގެ ޚަރަދު 1 އެކައުންޓް އަދި ޚަރަދު 2 އެކައުންޓް އިން 2015 ވަނަ އަހަރުން 30 ޖޫން 2018 ގެ ނިޔަލަށް އެކި ފަރާތްތަކަށް ދޫކުރެވުނު ޗެކް ތަކުގެ ތެރެއިން ނޮވެމްބަރ 2018 ގެ ނިޔަލަށް ފައިސާ ނުނެގި ކެންސަލްވެފައިވާ ޗެކްތައް ހުރުމާއި، އެޗެކްތަކުގައިވާ ފައިސާ އާއި މެދު އަމަލުކުރާނެ ގޮތެއް ނިންމަވައި ދެއްވުން އެދި ހުށަހެޅުނު މައްސަލަ.

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް:  ފައިނޭންސް ސެކްޝަން   

ނިންމުން

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް:

ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ ކައުންސިލަށް ބަލައިގަތުމަށާއި، ސެކްޝަނުގެ ހުށަހެޅުމާއި އެއްގޮތަށް ޤާނޫނާއި ޤަވާޢިދަށް ރިޔާޢަތްކޮށް މިމައްސަލަ ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމަށް ފެންނަކަމަށް ހުށަހެޅުނު ހުށަހެޅުމަށް ރިޔާސަތުން ވޯޓަށް އެއްސެވެމުން މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތް މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން މިހުށަހެޅުން ފާސްވިއެވެ.  

ތާއީދު ކުރެއްވި: ކައުންސިލަރ އިބްރާހިމް ޝުކުރީ  

ހުށަހެޅުން ހުށަހެޅި: ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރ މުޙައްމަދު ޔަސްރިފް

ވޯޓް ދެއްވި ގޮތް

ބައިވެރިވެވަޑައިނުގަންނަވާ: 00   

ނުފެންނަކަމަށް: 00 ވޯޓް.

ފެންނަކަމަށް: 03 ވޯޓް

ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި: 03
ބާވަތް: ނިންމުން

ދައުރު: ތިންވަނަ ދައުރު

ނަންބަރ: 426-AA(3)/2018/223

ތާރީޚް: 18 ޑިސެމްބަރ 2018