އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

އައްޑޫސިޓީގެ މީދޫ އަވަށު އަދި ހުޅުދޫ އަވަށުގައި މަގު ބައްތި ޖެހުމުގެ މަސައްކަތް

26 ޑިސެމްބަރ 2018     


މައްސަލަ

ހުށަހެޅުނު މައްސަލަ:

އައްޑޫސިޓީގެ މީދޫ އަވަށު އަދި ހުޅުދޫ އަވަށުގައި މަގު ބައްތި ޖެހުމުގެ މަސައްކަތް

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް:  ބިޑް ކޮމިޓީ         

ނިންމުން

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް:

މިމައްސަލަ ކައުންސިލަށް ބަލައި ގަތުމަށާއި، މައްސަލަ ރިވިއުއަށް ގެންގޮސް ބިޑް ކޮމިޓީގެ ނިންމުން އިތުރަށް ދިރާސާ ކުރުމަށްފަހު، ބިޑް ކޮމިޓީން އެންމެ މަތިން މާރކްސް ލިބޭ ފަރާތާއި މަސައްކަތް ޙަވާލު ކުރުމުގެ ކަންކަން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ފެންނަކަމަށް" ހުށަހެޅުނު ހުށަހެޅުމަށް ރިޔާސަތުން ވޯޓަށް އެއްސެވެމުން މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތް މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން މިހުށަހެޅުން ފާސްވިއެވެ. 

ތާއީދު ކުރެއްވީ: ކައުންސިލަރ، އަލީ ފަހުމީ އަޙުމަދު

ހުށަހެޅުން ހުށަހެޅި: ކައުންސިލަރ، އިބްރާހީމް ޝުކުރީ

ވޯޓް ދެއްވި ގޮތް

ބައިވެރިވެވަޑައިނުގަންނަވާ: 00   

ނުފެންނަކަމަށް: 00 ވޯޓް.

ފެންނަކަމަށް: 03 ވޯޓް

ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި: 03
ބާވަތް: ނިންމުން

ދައުރު: ތިންވަނަ ދައުރު

ނަންބަރ: 426-AA(3)/2018/231

ތާރީޚް: 26 ޑިސެމްބަރ 2018