އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

މިއިދާރާއާއި އަވަށު އޮފީސް އަދި މުނިސިޕަލް ސަރވިސް ޑިވިޝަން ތަކުން ފައިސާ ބަލައިގަންނާނެ ވަގުތު ކަނޑަ އެޅުމުގައި

26 ޑިސެމްބަރ 2018     


މައްސަލަ

ހުށަހެޅުނު މައްސަލަ:

މިއިދާރާއާއި މިއިދާރާގެ 6 އަވަށު އޮފީސް އަދި 3 މުނިސިޕަލް ސަރވިސް ޑިވިޝަން ތަކުން ފައިސާ ބަލައިގަންނާނެ ވަގުތު ކަނޑަ އެޅުމުގައި ކައުންސިލުން ގޮތެއް ނިންމުން.

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް:  ފައިނޭންސް ސެކްޝަން    

ނިންމުން

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް:

މިމައްސަލަ ކައުންސިލަށް ބަލައި ގަތުމަށާއި، ސެކްޝަނުގެ ހުށަހެޅުމުގައި ބަޔާން ކުރެވިފައިވާ ކަންކަމަށް ރިއާޔަތްކޮށް ޤަވާޢިދުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން އިދާރާގައި ފައިސާ ބަލައިގަތުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ތަންތަނުން، ފައިސާ ބަލައިންނަ ގަޑިއަކީ، ރަސްމީ ދުވަސްތަކުގެ ހެނދުނު 08:30 އިން މެންދުރު 13:00އަށް ކަމަށް ކަނަޑައެޅުމަށް ފެންނަކަމަށް ހުށަހެޅުނު ހުށަހެޅުމަށް ރިޔާސަތުން ވޯޓަށް އެއްސެވެމުން މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތް މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން މިހުށަހެޅުން ފާސްވިއެވެ.

ތާއީދު ކުރެއްވީ: ކައުންސިލަރ، އަލީ ފަހުމީ އަޙުމަދު

ހުށަހެޅުން ހުށަހެޅި: ކައުންސިލަރ، އިބްރާހީމް ޝުކުރީ

ވޯޓް ދެއްވި ގޮތް

ބައިވެރިވެވަޑައިނުގަންނަވާ: 00   

ނުފެންނަކަމަށް: 00 ވޯޓް.

ފެންނަކަމަށް: 03 ވޯޓް

ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި: 03
ބާވަތް: ނިންމުން

ދައުރު: ތިންވަނަ ދައުރު

ނަންބަރ: 426-AA(3)/2018/233

ތާރީޚް: 26 ޑިސެމްބަރ 2018