އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ކޮމިއުނިޓީ ބޭސްޑް ރިހެބިލިޓޭޝަން " ނެޓްވޯރކް ގާއިމު ކުރުމަށްޓަކައި ބޭނުންވާ 2 މެމްބަރުންގެ ނަން ކަނޑައެޅުމާއި މެދު

26 ޑިސެމްބަރ 2018     


މައްސަލަ

ހުށަހެޅުނު މައްސަލަ:

ކޮމިއުނިޓީ ބޭސްޑް ރިހެބިލިޓޭޝަން " ނެޓްވޯރކް ގާއިމު ކުރުމަށްޓަކައި މިނިސްޓްރީ އިން ގުލާނެ ފޯކަލް ޕޮއިންޓެއްގެ ނަން ހޯދުމަށާއި، ކައުންސިލުން މިގްރޫޕްގައި ހިމަން ބޭނުންވާ 2 މެމްބަރުންގެ ނަން ކަނޑައެޅުމާއި މެދު ކައުންސިލުން ގޮތެއް ނިންމުން.

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް:  ސޯޝަލްސަރވިސް  ސެކްޝަން    

ނިންމުން

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް:

މިމައްސަލަ ކައުންސިލަށް ބަލައި ގަތުމަށާއި، މައްސަލައާއި ގުޅިގެން ކައުންސިލުން އިތުރަށް ސާފުކުރަން ޖެހޭ މުހިއްމު ކަންކަން ހުރިކަން ފާހަގަ ކުރެވޭތީ، މައްސަލަ އިތުރަށް ދިރާސާކުރުމަށް ކައުންސިލްގެ ސިއްޙަތާއި މުޖްތަމަޢު ކޮމިޓީއަށް މައްސަލަ ފޮނުވުމަށް ފެންނަކަމަށް " ހުށަހެޅުނު ހުށަހެޅުމަށް ރިޔާސަތުން ވޯޓަށް އެއްސެވެމުން މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތް މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން މިހުށަހެޅުން ފާސްވިއެވެ.  

ތާއީދު ކުރެއްވީ: ކައުންސިލަރ، އިބްރާހީމް ޝުކުރީ

ހުށަހެޅުން ހުށަހެޅި: ކައުންސިލަރ، އަލީ ފަހުމީ އަޙްމަދު

ވޯޓް ދެއްވި ގޮތް

ބައިވެރިވެވަޑައިނުގަންނަވާ: 00   

ނުފެންނަކަމަށް: 00 ވޯޓް.

ފެންނަކަމަށް: 03 ވޯޓް

ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި: 03
ބާވަތް: ނިންމުން

ދައުރު: ތިންވަނަ ދައުރު

ނަންބަރ: 426-AA(3)/2018/236

ތާރީޚް: 26 ޑިސެމްބަރ 2018