އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

އެއްފަހަރު ބޭނުންކުރުމަށްފަހު އުކާލާ ޕްލާސްޓިކް އައްޑޫ ސިޓީގައި ބޭނުންކުރުން ހުއްޓާލުމަށް

18 ޖޫން 2019     


މައްސަލަ

ހުށަހެޅުނު މައްސަލަ: އެއްފަހަރު ބޭނުންކުރުމަށްފަހު އުކާލާ ޕްލާސްޓިކް މީލާދީ ގޮތުން 2020 ވަނަ އަހަރުގެ ޖޫންމަހުގެ 05 ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް އައްޑޫ ސިޓީގައި ބޭނުންކުރުން ހުއްޓާލުމަށް އިލްތިމާސްކޮށް ކައުންސިލުން ޤަރާރެއް ފާސްކުރުމަށް

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް:  މޭޔަރ، އަބްދުﷲ ޞޯދިޤު

ނިންމުން

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް

މިމައްސަލަ ކައުންސިލަށް ބަލައިގަތުމަށާއި، "އެއްފަހަރު ބޭނުންކުރުމަށްފަހު އުކާލާ ޕްލާސްޓިކް މީލާދީ ގޮތުން 2020 ވަނަ އަހަރުގެ ޖޫންމަހުގެ 05 ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް އައްޑޫ ސިޓީގައި ބޭނުންކުރުން ހުއްޓާލުމަށް އިލްތިމާސްކޮށް ކައުންސިލުން ޤަރާރެއް ފާސްކުރުމަށް" ހުށަހެޅި މައްސަލާގައި އެއްފަހަރު ބޭނުން ކޮށްފައި އުކާލަން ޖެހޭ ޕްލާސްޓިކް އެއްވެސް ވަރަކަށް ބޭނުން ނުކުރާ ސިޓީއެއް ކަމުގައި އައްޑޫސިޓީ ހެދުމަށް ކައުންސިލުން ޤަރާރެއް ފާސްކުރުމަށް ހުށަހެޅުނު ހުށަހެޅުމަށް ރިޔާސަތުން ވޯޓަށް އެއްސެވެމުން މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތް  މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން މިހުށަހެޅުން ފާސްވިއެވެ.

 

ތާއީދު ކުރެއްވީ: ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރ، މުޙައްމަދު ޔަސްރިފް

އަދި ކައުންސިލަރ، އިބްރާޙިމް ޝުކުރީ

ހުށަހެޅުން ހުށަހެޅި: ކައުންސިލަރ ފައިޞަލް އިބްރާޙިމް

ވޯޓް ދެއްވި ގޮތް

ބައިވެރިވެވަޑައިނުގަންނަވާ: 00   

ނުފެންނަކަމަށް: 00 ވޯޓް.

ފެންނަކަމަށް: 06 ވޯޓް

ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި: 06
ބާވަތް: ނިންމުން

ދައުރު: ތިންވަނަ ދައުރު

ނަންބަރ: 426-BR(3)/2019/176

ތާރީޚް: 18 ޖޫން 2019