އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

އައްޑޫސިޓީގެ އަވަށްތަކުން ދިރިއުޅުމަށް ބިން ދޫކުރުމަށް

18 ޖޫން 2019     


މައްސަލަ

ހުށަހެޅުނު މައްސަލަ: އައްޑޫސިޓީގެ އަވަށްތަކުން ދިރިއުޅުމަށް ބިން ދޫކުރުމަށް (ހިތަދޫ، މަރަދޫ، ފޭދޫ، މަރަދޫ ފޭދޫ، ހުލުދޫ، މީދޫ)

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް:  ކައުންސިލަރ، ޖަމްޝީދާ މުޙައްމަދު

ނިންމުން

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް

މިމައްސަލަ ކައުންސިލަށް ބަލައިގަތުމަށާއި، "އައްޑޫސިޓީގެ އަވަށްތަކުން ދިރިއުޅުމަށް ބިން ދޫކުރުމަށް" ހުށަހެޅި މައްސަލާގައި އައްޑޫސިޓީގެ އަވަށްތަކުން ދިރިއުޅުމަށް ދޫކުރެވެންހުރި ބިން ދޫކުރެވެން ހުރި ތަންތަން ބަލައި ބިންތަކުގެ އަދަދާއި މިންތައް ބަލައި، މި ބިންތައް އިޢުލާންކުރުމަށް ހުށަހެޅުނު ހުށަހެޅުމަށް ރިޔާސަތުން ވޯޓަށް އެއްސެވެމުން މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތް  މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން މިހުށަހެޅުން ފާސްވިއެވެ.

 

ތާއީދު ކުރެއްވީ: ކައުންސިލަރ، އިބްރާޙިމް ޝުކުރީ

ހުށަހެޅުން ހުށަހެޅި: ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރ، މުޙައްމަދު ޔަސްރިފް

ވޯޓް ދެއްވި ގޮތް

ބައިވެރިވެވަޑައިނުގަންނަވާ: 01   

ނުފެންނަކަމަށް: 00 ވޯޓް.

ފެންނަކަމަށް: 05 ވޯޓް

ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި: 05
ބާވަތް: ނިންމުން

ދައުރު: ތިންވަނަ ދައުރު

ނަންބަރ: 426-BR(3)/2019/185

ތާރީޚް: 18 ޖޫން 2019