އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

މޯލްޑިވްސް އިސްލާމިކް ބޭންކުން ޕަބްލިކް އޮފަރއަށް ހުޅުވާލެވިފައިވާ ހިއްސާ ގަތުމުގެ ފުރުޞަތުގައި ބައިވެރިވުމާއިމެދު

23 ޖުލައި 2019     


މައްސަލަ

ހުށަހެޅުނު މައްސަލަ: މޯލްޑިވްސް އިސްލާމިކް ބޭންކުން ޕަބްލިކް އޮފަރއަށް ހުޅުވާލެވިފައިވާ ހިއްސާ ގަތުމުގެ ފުރުޞަތުގައި ކައުންސިލުން ބައިވެރިވުމާއިމެދު ގޮތެއް ނިންމުން   

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް:  ފައިނޭންސް ސެކްޝަން     

ނިންމުން

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް

" މި މައްސަލަ ކައުންސިލަށް ބަލައިގަތުމަށާއި، އައްޑޫ ރައްޔިތުންގެ ނަމުގައި ހިއްސާ ގަތުމަށް އިންވެސްޓް ކުރުމުން އޭގެ ފައިދާ ފަންޑަށް ކުރާނެ ކަމަށް ފެންނާތީ، އައްޑޫ ރައްޔިތުންގެ ޓްރަސްޓް ފަންޑްގެ 2019ވަނަ އަހަރަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ބަޖެޓްގައި، ޓްރަސްޓް ފަންޑު ދިރުވުމަށް ބަޖެޓް ކުރެވުނު ރުފިޔާގެ ތެރެއިން މޯލްޑިވްސް އިސްލާމިކް ބޭންކްގެ20000(ވިހިހާސް ) ހިއްސާ، ޤާނޫނާއި ޤަވާޢިދާއި އެއްގޮތަށް ގަތުމަށް ފެންނަކަމަށް" ހުށަހެޅުނު ހުށަހެޅުމަށް ރިޔާސަތުން ވޯޓަށް އެއްސެވެމުން މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތް މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން މިހުށަހެޅުން ފާސްވިއެވެ.

 

ތާއީދު ކުރެއްވީ: ކައުންސިލަރ ޖަމްޝީދާ މުޙައްމަދު

ހުށަހެޅުން ހުށަހެޅި: ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރ، މުޙައްމަދު ޔަސްރިފް

ވޯޓް ދެއްވި ގޮތް

ބައިވެރިވެވަޑައިނުގަންނަވާ: 00   

ނުފެންނަކަމަށް: 00 ވޯޓް.

ފެންނަކަމަށް: 05 ވޯޓް

ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި: 05
ބާވަތް: ނިންމުން

ދައުރު: ތިންވަނަ ދައުރު

ނަންބަރ: 426-BR(3)/2019/217

ތާރީޚް: 23 ޖުލައި 2019