އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

މިއިދާރާގައި ހަލާކުވެފައި ހުރި ވިނަކޮށާ މެޝަންތަކުގެ ތެރެއިން 01 ވިނަކޮށާ މެޝިން ހޯދުމަށް ފެނަކައިން ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ

31 ޖުލައި 2019     


މައްސަލަ

ހުށަހެޅުނު މައްސަލަ:

މިއިދާރާގައި ހަލާކުވެފައި ހުރި ވިނަކޮށާ މެޝަންތަކުގެ ތެރެއިން 01 ވިނަކޮށާ މެޝިން ހޯދުމަށް ހިތަދޫ ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑުން ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައަށް ކައުންސިލުން ގޮތެއް ނިންމުން

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް:  އެޑްމިން ސެކްޝަން    

ނިންމުން

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް

މިމައްސަލަ ކައުންސިލަށް ބަލައިގަތުމަށާއި، " ފެނަކަކޯޕަރޭޝަން ހިތަދޫ ބްރާންޗްގެ ވިނަކޮށާ މެޝިން ހަލާކުވެފައިވާތީ، އެމެޝިން މަރާމާތުކުރުމަށްޓަކައި، އެކޯޕަރޭޝަނުން އެދި ވަޑައިގެންފައިވާ ގޮތުގެމަތިން، މިއިދާރާގައި ހުރި ހަލާކުވެފައިވާ މެޝިންތަކުގެ ތެރެއިން އެފަރާތަށް ބޭނުން ހިފިދާނެފަދަ މެޝިނެއް ދޫކުރުމަށް ފެންނަކަމަށް " ހުށަހެޅުނު ހުށަހެޅުމަށް ރިޔާސަތުން ވޯޓަށް އެއްސެވެމުން ވޯޓުގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތް  މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން މިހުށަހެޅުން ފާސްވިއެވެ.

 

ތާއީދު ކުރެއްވީ: ކައުންސިލަރ، ޙުސައިން ޙިޔާޟް

ހުށަހެޅުން ހުށަހެޅި: ކައުންސިލަރ، ފައިޞަލް އިބްރާހީމް

ވޯޓް ދެއްވި ގޮތް

ބައިވެރިވެވަޑައިނުގަންނަވާ: 00   

ނުފެންނަކަމަށް: 00 ވޯޓް.

ފެންނަކަމަށް: 05 ވޯޓް

ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި: 05
ބާވަތް: ނިންމުން

ދައުރު: ތިންވަނަ ދައުރު

ނަންބަރ: 426-BR(3)/2019/230

ތާރީޚް: 31 ޖުލައި 2019