އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ގެސްޓް ހައުސްތަކަށް ބިން އިޢުލާނުކުރުމަށް ކައުންސިލުން ތައްޔާރުވުން

3 ސެޕްޓެމްބަރ 2019     


މައްސަލަ

ހުށަހެޅުނު މައްސަލަ: ގެސްޓް ހައުސްތަކަށް ބިން އިޢުލާނުކުރުމަށް ކައުންސިލުން ތައްޔާރުވުން.

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް:  ކައުންސލިލަރ ފައިޞަލް އިބްރާހީމް     

ނިންމުން

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް:

    " މި މައްސަލަ ކައުންސިލަށް ބަލައިގަތުމަށާއި، ޓުއަރިޒަމް ގެ ބޭނުމަށް އައްޑޫސިޓީން ކަނޑައަޅާނެ ބިން އިޢުލާނުކުރުމަށް ސަރުކާރުގެ ކަމާއިގުޅޭ އިދާރާތަކުން ކުރަމުން އަންނަ މަސައްކަތް ލަސްވަމުންދާތީ، މިމަސައްކަތް އަވަސް ކުރުމުގައި ސަރުކާރަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށާއި، މަސައްކަތް އަވަސްކުރުމަށް ކައުންސިލް ތައްޔާރުވުމުގެ ގޮތުން، ފެށޭ ހަފްތާ ތެރޭގައި ރައްޔިތުންނާއި ބައްދަލުކޮށް ރައްޔިތުންގެ ޚިޔާލާއި މަޝްވަރާ ހޯދޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުމަށް ފެންނަކަމަށް " ހުށަހެޅުނު ހުށަހެޅުމަށް ރިޔާސަތުން ވޯޓަށް އެއްސެވެމުން މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތް މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން މިހުށަހެޅުން ފާސްވިއެވެ.

 

 

ތާއީދު ކުރެއްވީ: ކައުންސިލަރ އިބްރާހީމް ޝުކުރީ  

ހުށަހެޅުން ހުށަހެޅި: ކައުންސިލަރ ފައިޞަލް އިބްރާހީމް  

ވޯޓް ދެއްވި ގޮތް

ބައިވެރިވެވަޑައިނުގަންނަވާ: 00   

ނުފެންނަކަމަށް: 00 ވޯޓް.

ފެންނަކަމަށް: 05 ވޯޓް

ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި: 05
ބާވަތް: ނިންމުން

ދައުރު: ތިންވަނަ ދައުރު

ނަންބަރ: 426-BR(3)/2019/254

ތާރީޚް: 3 ސެޕްޓެމްބަރ 2019