އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

އައްޑޫސިޓީގައި ޕެކޭޖިންގ ސެންޓަރެއް ޤާއިމުކުރުމަށްޓަކާ ބިޒްނަސް ސެންޓަރ ކޯޕަރޭޝަންއަށް ބިމެއް ހޯއްދެވުމަށް

17 ސެޕްޓެމްބަރ 2019     


މައްސަލަ

ހުށަހެޅުނު މައްސަލަ: އައްޑޫސިޓީގައި ޕެކޭޖިންގ ސެންޓަރެއް ޤާއިމުކުރުމަށްޓަކާ ބިޒްނަސް ސެންޓަރ ކޯޕަރޭޝަންއަށް ބިމެއް ހޯއްދެވުމަށް މިނިސްޓްރީއޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓްއިން ހުށަހަޅާ މައްސަލަ

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް:  ޕްލޭނިންގ ސެކްޝަން  

ނިންމުން

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް:

" މި މައްސަލަ ކައުންސިލަށް ބަލައިގަތުމަށާއި، އައްޑޫސިޓީގައި ޕެކޭޖިންގ ސެންޓަރެއް ޤާއިމުކުރުމަށްޓަކާ ބިޒްނަސް ސެންޓަރ ކޯޕަރޭޝަންއަށް ބިމެއް ހޯއްދެވުމަށް މިނިސްޓްރީއޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓްއިން ހުށަހަޅާ މައްސަލައާއި ގުޅިގެން އެ މިނިސްޓްރީއާއި މަޝްވަރާ ކުރުމަށްފަހު މިނިސްޓްރީން ބޭނުންވާ ތަނަކުން ބޭނުންވާ ސައިޒްގެ ބިމެއް ހަމަޖައްސައި ދިނުމަށް ފެންނަކަމަށް " ހުށަހެޅުނު ހުށަހެޅުމަށް ރިޔާސަތުން ވޯޓަށް އެއްސެވެމުން މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ވޯޓުގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތް މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން މިހުށަހެޅުން ފާސްވިއެވެ.

 

 

ތާއީދު ކުރެއްވީ: ޑެޕިއުޓީމޭޔަރ މުޙައްމަދު ޔަސްރިފް     

ހުށަހެޅުން ހުށަހެޅި: ކައުންސިލަރ ޙުސައިން ޙިޔާޟް  

ވޯޓް ދެއްވި ގޮތް

ބައިވެރިވެވަޑައިނުގަންނަވާ: 00   

ނުފެންނަކަމަށް: 00 ވޯޓް.

ފެންނަކަމަށް: 06 ވޯޓް

ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި: 06
ބާވަތް: ނިންމުން

ދައުރު: ތިންވަނަ ދައުރު

ނަންބަރ: 426-BR(3)/2019/260

ތާރީޚް: 17 ސެޕްޓެމްބަރ 2019