އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ސ.ހުޅުދޫ މަސްޖިދުލް ވަހުދާގެ ކަރަންޓް ބިލަށް ދައްކަން ޖެހޭ ފައިސާގެ މައްސަލަ

30 އޮކްޓޯބަރ 2019     


މައްސަލަ

ހުށަހެޅުނު މައްސަލަ: ސ.ހުޅުދޫ މަސްޖިދުލް ވަހުދާގެ ކަރަންޓް ބިލަށް2017 މާރިޗް އިން 2019 މާރިޗް މަހުގެ ނިޔަލަށް ދައްކަން ޖެހޭ ފައިސާގެ މައްސަލަ

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް: އެޑްމިން ސެކްޝަން        

ނިންމުން

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް:

" މި މައްސަލަ ކައުންސިލަށް ބަލައިގަތުމަށާއި، އައްޑޫސިޓީގެ މިސްކިތް ތަކުގެ ކަރަންޓް ބިލްތަކުގެ ރަޖިސްޓްރީ އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުގެ ނަމުގައި ހުރުމަކީ އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތް ކަމަށް ނުފެންނާތީ، މިގޮތަށް އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުގެ ނަމުގައި ހުރި މިސްކިތްތަކުގެ ކަރަންޓް ބިލްތައް އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ ނަމަށް ބަދަލުކުރުމުގެ މަސައްކަތް އަވަސް މަސައްކަތެއްގެ ގޮތުގައި ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށާއި، ހުށަހަޅާފައިވާ ބިލްގައި ހުރި ޖޫރިމާނާ ފައިސާއާއި ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑާއި އެކު މަޝްވަރާ ކުރުމަށްފަހު މި ބިލަށް ދައްކަން ޖެހޭ ފައިސާ ދެއްކުމުގެ މަސައްކަތް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސްގައި ދަންނަވައިގެން ކުރިއަށްގެންދިއުމަށް " ހުށަހެޅުނު ހުށަހެޅުމަށް ރިޔާސަތުން ވޯޓަށް އެއްސެވެމުން މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ވޯޓުގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތް މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން މިހުށަހެޅުން ފާސްވިއެވެ.

 

ތާއީދު ކުރެއްވީ: ކައުންސިލަރ، ޙުސައިން ޙިޔާޟް     

ހުށަހެޅުން ހުށަހެޅި: ޑެޕިއުޓީމޭޔަރ، މުހައްމަދު ޔަސްރިފް

ވޯޓް ދެއްވި ގޮތް

ބައިވެރިވެވަޑައިނުގަންނަވާ: 01   

ނުފެންނަކަމަށް: 00 ވޯޓް.

ފެންނަކަމަށް: 02 ވޯޓް

ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި: 03
ބާވަތް: ނިންމުން

ދައުރު: ތިންވަނަ ދައުރު

ނަންބަރ: 426-BR(3)/2019/309

ތާރީޚް: 30 އޮކްޓޯބަރ 2019