އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

އައްޑޫ މެރަތަން 2019 އަށް ސްޕޮންސަރ ދިނުމަށް

7 އޮކްޓޯބަރ 2019     


މައްސަލަ

ހުށަހެޅުނު މައްސަލަ:  5-7 ޑިސެމްބަރ 2019 އަށް އައްޑޫސިޓީގައި ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އައްޑޫ މެރަތަން 2019 އަށް ސްޕޮންސަރ ހޯދުމަށް

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް: ސޯޝަލް ސަރވިސް ސެކްޝަން      

ނިންމުން

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް:

              " މި މައްސަލަ ކައުންސިލަށް ބަލައިގަތުމަށާއި، އައްޑޫސިޓީގައި 5-7 ޑިސެމްބަރ 2019 އަށް ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ "އައްޑޫ މެރަތަން 2019" ކުރިއަށް ގެންދިޔުމުގެ އިންތިޒާމްތައް ހަމަޖެއްސުމަށްޓަކައި "އައި-ރަނާރސް" އަށް 130,000/- ރުފިޔާގެ އެހީއެއް ދިނުމަށް" ހުށަހެޅުނު ހުށަހެޅުމަށް ރިޔާސަތުން ވޯޓަށް އެއްސެވެމުން މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ވޯޓުގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތް މެމްބަރުންގެ އަޢުލަބިއްޔަތުން މިހުށަހެޅުން ފާސްވިއެވެ.

ތާއީދު ކުރެއްވީ: ކައުންސިލަރ، ޖަމްޝީދާ މުޙައްމަދު    

ހުށަހެޅުން ހުށަހެޅި: ޑެޕިއުޓީމޭޔަރ، މުހައްމަދު ޔަސްރިފް

ވޯޓް ދެއްވި ގޮތް

ބައިވެރިވެވަޑައިނުގަންނަވާ: 00   

ނުފެންނަކަމަށް: 02 ވޯޓް.

ފެންނަކަމަށް: 04 ވޯޓް

ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި: 06


ނިންމުން ޑައުންލޯޑް ކުރެއްވުމަށް

އައްޑޫ މެރަތަން 2019 އަށް ސްޕޮންސަރ ދިނުމަށް


ބާވަތް: ނިންމުން

ދައުރު: ތިންވަނަ ދައުރު

ނަންބަރ: 426-BR(3)/2019/313

ތާރީޚް: 7 އޮކްޓޯބަރ 2019