އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ކައުންސިލް އިދާރާއަށް ބޭނުންވާ 02 ޓަނުގެ 01 ޕިކަޕް ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން

3 ޑިސެމްބަރ 2019     


މައްސަލަ

ހުށަހެޅުނު މައްސަލަ:   ކައުންސިލް އިދާރާއަށް ބޭނުންވާ 02 ޓަނުގެ 01 ޕިކަޕް ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން.

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް: ބިޑްކޮމިޓީ   

ނިންމުން

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް:

              "މިމައްސަލަ ކައުންސިލަށް ބަލައިގަތުމަށާއި، ބިޑްކޮމިޓީގެ މަސައްކަތު މަރުހަލާގައި ނިމިފައިވާގޮތަށް، ކައުންސިލް އިދާރާއަށް ބޭނުންވާ 02 ޓަނުގެ 01 ޕިކަޕް ސަޕްލައިކޮށްދިނުމުގެ މަސައްކަތް "ކޮބަލްޓް ކްރެސެންޓް ކްރެޑިޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް" އާއި، ޙަވާލުކުރުމަށް ފެންނަކަމަށް " ހުށަހެޅުނު ހުށަހެޅުމަށް ރިޔާސަތުން ވޯޓަށް އެއްސެވެމުން މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ވޯޓުގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތް މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން މިހުށަހެޅުން ފާސްވިއެވެ.

ތާއީދު ކުރެއްވީ: ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރ، މުޙައްމަދު ޔަސްރިފް

ހުށަހެޅުން ހުށަހެޅި: ކައުންސިލަރ، އިބްރާހީމް ޝުކުރީ

ވޯޓް ދެއްވި ގޮތް

ބައިވެރިވެވަޑައިނުގަންނަވާ: 00   

ނުފެންނަކަމަށް: 00 ވޯޓް.

ފެންނަކަމަށް: 04 ވޯޓް

ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި: 04
ބާވަތް: ނިންމުން

ދައުރު: ތިންވަނަ ދައުރު

ނަންބަރ: 426-BR(3)/2019/322

ތާރީޚް: 3 ޑިސެމްބަރ 2019