އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

އައްޑޫ ސިޓީ ހިތަދޫ އަވަށު ހުކުރު މިސްކިތުގެ ފުރާޅުގައި ޑެކޮރާ ބޮންޑު ޓިނު ޖެހުމުގެ މަސައްކަތް

2 ޖެނުއަރީ 2020     


މައްސަލަ

ހުށަހެޅުނު މައްސަލަ:  އައްޑޫ ސިޓީ ހިތަދޫ އަވަށު ހުކުރު މިސްކިތުގެ ފުރާޅުގައި ޑެކޮރާ ބޮންޑު ޓިނު ޖެހުމުގެ މަސައްކަތް

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް: ބިޑް ކޮމިޓީ

ނިންމުން

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް:

                   މި މައްސަލަ ކައުންސިލަށް ބަލައިގަތުމަށާއި، " އައްޑޫ ސިޓީ ހިތަދޫ އަވަށު ހުކުރު މިސްކިތުގެ ފުރާޅުގައި ޑެކޮރާ ބޮންޑު ޓިނު ޖެހުމުގެ މަސައްކަތް" ހުށަހެޅި މައްސަލާގައި މި މަސައްކަތަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ބިޑްތައް އިވެލުއޭޓްކޮށް އެންމެ މަތިން މާރކްސް ލިބިފައިވާ ފަރާތްކަމަށް "ބްލޫ ކާރސަލް އިންވެސްޓްމަންޓް" އިން ހުށަހަޅާފައިވާ އަގަކީ އަންދާސާ ކުރެވިފައިވާ އަގަށްވުރެ ކުޑަ އަގެއްކަމަށާއި ޑެކޮރާ ބޮންޑް ޓިނަކީ ރާއްޖެއިން ލިބެން ހުންނަ ޓިނަކަށް ނުވާތީ، އެ ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ މުއްދަތު ޤަބޫލުނުކުރެވޭކަމަށް ޓެކްނިކަލް ރިޕޯޓުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާތީ، އިވެލުއޭޝަންގައި ދެވަނަ އަށް އޮތް "ސަންޝެލް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާއި މަސައްކަތް ހަވާލުކޮށް އެއްބަސްވުމެއްގެ ތެރެއިން މާލިއްޔަތު ޤަވާއިދާއި އުސޫލުތަކާއި އެއްގޮތަށް ކުރިއަށް ގެންދިޔުމަށް ފެންނަކަމަށް ހުށަހެޅުނު ހުށަހެޅުމަށް ރިޔާސަތުން ވޯޓަށް އެއްސެވެމުން މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތް މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން މިހުށަހެޅުން ފާސްވިއެވެ.  

ތާއީދު ކުރެއްވި: ކައުންސިލަރ، ފައިޞަލް އިބްރާޙިމް

ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރ، މުޙައްމަދު ޔަސްރިފް   

ހުށަހެޅުން ހުށަހެޅި:

ވޯޓް ދެއްވި ގޮތް

ބައިވެރިވެވަޑައިނުގަންނަވާ: 00   

ނުފެންނަކަމަށް: 00 ވޯޓް.

ފެންނަކަމަށް: 06 ވޯޓް

ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި: 06 ވޯޓް
ބާވަތް: ނިންމުން

ދައުރު: ތިންވަނަ ދައުރު

ނަންބަރ: 426-BR(3)/2019/343

ތާރީޚް: 2 ޖެނުއަރީ 2020