އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

މަރަދޫ "ތައުޒަންބީސީ" ރެސްޓޯރަންޓްގެ އިރު ދެކުނުގައިވާ 100X20- ފޫޓުގެ ބިން ކުއްޔަށް ދޫކުރުމާ ގުޅޭ

18 މާރޗް 2020     


މައްސަލަ

ހުށަހެޅުނު މައްސަލަ:  

މަރަދޫ އަވަށުގެ "ތައުޒަންބީސީ" ރެސްޓޯރަންޓްގެ އިރު ދެކުނުގައިވާ 100X20- ފޫޓުގެ ބިން ކެފޭ،ހޮޓާ ރެސްޓޯރެންޓް ހިންގުމަށް ނުވަތަ ޕޭސްޓްރީ  ވިޔަފާރި ކުރުމަށް ކުއްޔަށް ދޫކުރުމަށް ކުރެވުނު ނަންބަރު (IUL)426-AB/426/2019/297 އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން ހުށަހަޅާފައިވާ ބިޑުތައް އިވެލުއޭޓް ކުރުމަށް ފަހު ކުލީބިމާ ބެހޭ ކޮމިޓީން ނިންމެވި ނިންމުމެދު ކައުންސިލުން ގޮތެއް ނިންމުން

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް:  މޭޔަރ، އަބްދުﷲ ސޯދިޤު     

ނިންމުން

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް:

 

މިމައްސަލަ ކައުންސިލަށް ބަލައި ގަތުމަށާއި، މަރަދޫ އަވަށުގެ "ތައުޒަންބީސީ" ރެސްޓޯރަންޓްގެ އިރު ދެކުނުގައިވާ 100X20 ފޫޓުގެ ބިން ކެފޭ،ހޮޓާ ރެސްޓޯރެންޓް ހިންގުމަށް ނުވަތަ ޕޭސްޓްރީ  ވިޔަފާރި ކުރުމަށް ކުއްޔަށް ދޫކުރުމަށް ކުރެވުނު ނަންބަރު (IUL)426-AB/426/2019/297 އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން ހުށަހަޅާފައިވާ ބިޑުތައް އިވެލުއޭޓް ކުރުމަށްފަހު، އިވެލުއޭޝަންގައި އެންމެ މަތިން މާރކްސް ލިބިފައިވާ، ސ.މަރަދޫ ރިޔާ ޙަސަން  އާފާޤު އާއި ހަވާލުކުރުމަށް ފެންނަކަމަށް، ހުށަހެޅުނު ހުށަހެޅުމަށް ރިޔާސަތުން ވޯޓަށް އެއްސެވެމުން މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތް މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާގުން މި ހުށަހެޅުން ފާސްކުރެވުނެވެ.

ތާއީދު ކުރެއްވި: ކައުންސިލަރ ، ފައިސަލް އިބްރާހީމް-

ހުށަހެޅުން ހުށަހެޅި: ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރ،މުހައްމަދު ޔަސްރިފް 

ވޯޓް ދެއްވި ގޮތް

ބައިވެރިވެވަޑައިނުގަންނަވާ: 00   

ނުފެންނަކަމަށް: 00 ވޯޓް.

ފެންނަކަމަށް: 06 ވޯޓް

ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި: 06 ވޯޓް
ބާވަތް: ނިންމުން

ދައުރު: ތިންވަނަ ދައުރު

ނަންބަރ: 426-B (3)/2020/42

ތާރީޚް: 18 މާރޗް 2020