އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

އައްޑޫ ސިޓީގެ އަވަށްތަކުގައި ހުރި ޖިމްސެޓް ފުޓްބޯޅަ ދަނޑުފަދަ ތަންތާނގާއި ކުރަންޖެހޭ މަރާމާތު ކުރުމަށް ހުށަހަޅާ މައްސަލަ

12 ސެޕްޓެމްބަރ 2017     


މައްސަލަ

ހުށަހެޅުނު މައްސަލަ:

އައްޑޫ ސިޓީގެ އަވަށްތަކުގައި ހުރި ޖިމްސެޓް ފުޓްބޯޅަ ދަނޑުފަދަ ތަންތާނގާއި ކުރަންޖެހޭ މަރާމާތު ކުރުމަށް ހުށަހަޅާ މައްސަލަ

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް: ހުޅުދޫ އަވަށު އޮފީސް  

ނިންމުން

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް:

އައްޑޫ ސިޓީގެ އަވަށްތަކުގައި ހުރި ޖިމްތަކާއި ފުޓްބޯޅަ ދަނޑުފަދަ ތަންތަން މަރާމާތު ކުރުމަށް ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ޢާއްމުކޮށް އިޢުލާނުކޮށް ހޯދާ ފަރާތަކާއި ކޮންޓްރެކްޓް އުޞޫލުން މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށާއި،

މިމަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށްޓަކައި ހުޅުމީދޫ އަވަށުން މުވައްޒަފުން ހޯދުމަށް އިޢުލާނު ކުރުމާއި، އަދި ފޭދޫ، މަރަދޫ ފޭދޫ، މަރަދޫ އަދި ހިތަދޫ އަވަށުގައި މިޚިދުމަތް ދިނުމަށް ކުންފުންޏެއް ފަދަ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް އިޢުލާނު ކުރުމަށް ފެންނަ ކަމަށް، ހުށަހެޅުނު ހުށަހެޅުމަށް ރިޔާސަތުން ވޯޓަށް އެއްސެވެމުން މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތް މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން މިހުށަހެޅުން ފާސްވިއެވެ. 

ތާއީދު ކުރެއްވި: ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރ މުޙައްމަދު ޔަސްރިފް

ހުށަހެޅުން ހުށަހެޅި: ކައުންސިލަރ، އިބްރާހީމް ޝުކުރީ

ވޯޓް ދެއްވި ގޮތް

ބައިވެރިވެވަޑައިނުގަންނަވާ:00

ނުފެންނަކަމަށް: 00 ވޯޓް.

ފެންނަކަމަށް: 06 ވޯޓް

ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި: 06 ވޯޓް
ބާވަތް: ނިންމުން

ދައުރު: ތިންވަނަ ދައުރު

ނަންބަރ: 426-AA(3)/2017/200

ތާރީޚް: 12 ސެޕްޓެމްބަރ 2017