އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

އައްޑޫސިޓީގެ ޓޫރިޒަމް ޒޯންތަކުން ގެސްޓްހައުސް އަދި ސިޓީ ހޮޓާ ތަރައްޤީކޮށް ހިންގުމަށް ބިން ކުއްޔަދޫކުރުމާ ގުޅޭ

11 ޖޫން 2020     


މައްސަލަ

ހުށަހެޅުނު މައްސަލަ:  

އައްޑޫސިޓީގެ ޓޫރިޒަމް ޒޯންތަކުން ގެސްޓްހައުސް އަދި ސިޓީ ހޮޓާ ތަރައްޤީކޮށް ހިންގުމަށް ބިން ކުއްޔަދޫކުރުމަށް ކުރެވުނު އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން ހުށަހެޅިފައިވާ ބިޑުތައް އިވެލުއޭޓް ކުރުމަށްފަހު ކުލީބިމާއި ބެހޭ ކޮމިޓީ އިން ނިންމެވި ނިންމުމަށް ކައުންސިލުން ގޮތެއް ނިންމުމަށް

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް:  ޕްލޭނިންގ ސެކްޝަން

ނިންމުން

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް:

 

މިމައްސަލަ ކައުންސިލަށް ބަލައި ގަތުމަށާއި، އައްޑޫސިޓީގެ ޓޫރިޒަމް ޒޯންތަކުން ގެސްޓް ހައުސް އަދި ސިޓީ ހޮޓާ ތަރައްޤީކޮށް ހިންގުމަށް ބިން ދޫކުރުމަށް ކުރެވުނު އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން ހުށަހެޅިފައިވާ ބިޑްތައް އިވެލުއޭޓްކޮށް އެންމެ މަތިން މާކްސް ލިބިފައިވާ ފަރާތްތަކާއި އެކު އެއްބަސްވުން ތައްޔާރުކޮށް ގެސްޓް ހައުސް އަދި ސިޓީ ހޮޓާ ތަރައްޤީކޮށް ހިންގުމަށް ބިން ދޫކުރުމަށް ފެންނަކަމަށް ހުށަހެޅުނު ހުށަހެޅުމަށް ރިޔާސަތުން ވޯޓަށް އެއްސެވެމުން މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެ ވޯޓުގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތް މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން މިހުށަހެޅުން ފާސްވިއެވެ.

ޒޯން

ކެޓަގަރީ

އިވެލުއޭޝަނުން ހޮވުނު ފަރާތް

 

 

ހިތަދޫ

C

ވެންޒާ ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

D

އިތާ އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ހައުސްލައިން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

E

އިބްރާޙިމް ޝަރީފް (އަތަމާގެ/ ށ.ޅައިމަގު)

މަރަދޫ

A

ޓައިމްލެސް ހޮޓެލްސް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

 

 

ފޭދޫ

A

އިބްތިސާމް އިބްރާޙިމް މުޙައްމަދު ދީދީ (ގ. މަނާމު/ މާލެ)

B

ސާމިއު އަންވަރު (މިނާ/ ސ.ހުޅުދޫ)

އަބްދުﷲ ޔާސިރު (ފިނި މަންޒިލް/ ސ.ފޭދޫ)

C

އިބްތިސާމް އިބްރާޙިމް މުޙައްމަދު ދީދީ (ގ. މަނާމު/ މާލެ)

ވެސްޓްވޭ ޓްރޭޑިންގ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

އަޙްމަދު އިމާދު ރާޝިދު (ޗަމަކް/ ސ.މަރަދޫފޭދޫ)

ގްލޯރިއަސް ޓްރޭޑިންގ އެންޑް ޝިޕިންގ ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

އަބްދުލް ހަމީދު (ހ. އަލް ޝާވިލާ)

އަޙުމަދު މައުސިމް (ރަފާ/ ސ.މަރަދޫ)

 

 

ހުޅުދޫ

A

ނެލްކޭ ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

B

ނެލްކޭ ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

C

ސާމިއު އަންވަރު (މިނާ/ ސ.ހުޅުދޫ)

ޑރ. ޖިހާދު (ކުޅިތުޅާގެ/ ސ.ހުޅުދޫ)

ކްރިސްޓަލް ބީޗް ހޮލިޑޭ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

 

 
 

ތާއީދު ކުރެއްވި:  ކައުންސިލަރ އިބްރާޙިމް ޝުކުރީ

ހުށަހެޅުން ހުށަހެޅި:  ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރ، މުޙައްމަދު ޔަސްރިފް  

ވޯޓް ދެއްވި ގޮތް

ބައިވެރިވެވަޑައިނުގަންނަވާ: 00   

ނުފެންނަކަމަށް: 00 ވޯޓް.

ފެންނަކަމަށް: 06 ވޯޓް

ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި: 06 ވޯޓް
ބާވަތް: ނިންމުން

ދައުރު: ތިންވަނަ ދައުރު

ނަންބަރ: 426-B (3)/2020/54

ތާރީޚް: 11 ޖޫން 2020