އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

2020 ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ 06 މަސް ދުވަހު އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލް ހިނގައި ދިޔަ ގޮތުގެ ތަފްޞީލީ ރިޕޯޓް ފާސްކުރުން

16 ޖުލައި 2020     


މައްސަލަ

ހުށަހެޅުނު މައްސަލަ:  

2020 ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ 06 މަސް ދުވަހު އައްޑޫސިޓީ ކައުނސިލް ހިނގައި ދިޔަ ގޮތުގެ ތަފްޞީލީ ރިޕޯޓް ފާސްކުރުން

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް:  ޕްލޭނިންގ ސެކްޝަން

ނިންމުން

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް:

 

މި މައްސަލަ ކައުންސިލަށް ބަލައިގަތުމަށާއި، ހުށަހަޅާފައިވާ ރިޕޯޓްގައި ފޮޓޯތައް ހިމަނައި އިމްލާކުށްތައް ފިލުވުމަށްފަހު 2020 ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ 06 މަސް ދުވަހު އައްޑޫސިޓީ ކައުނސިލް ހިނގައި ދިޔަ ގޮތުގެ ރިޕޯޓް ފާސްކޮށް އެލް.ޖީ.އޭ އަށް ފޮނުވުމަށް ފެންނަކަމަށް ހުށަހެޅުނު ހުށަހެޅުމަށް ރިޔާސަތުން ވޯޓަށް އެއްސެވެމުން މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތް މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން މިހުށަހެޅުން ފާސްވިއެވެ.

 

ތާއީދު ކުރެއްވި:  ކައުންސިލަރ ފައިޞަލް އިބްރާޙިމް

ހުށަހެޅުން ހުށަހެޅި:  ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރ މުހައްމަދު ޔަސްރިފް      

ވޯޓް ދެއްވި ގޮތް

ބައިވެރިވެވަޑައިނުގަންނަވާ: 00   

ނުފެންނަކަމަށް: 00 ވޯޓް.

ފެންނަކަމަށް: 05 ވޯޓް

ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި: 05 ވޯޓް
ބާވަތް: ނިންމުން

ދައުރު: ތިންވަނަ ދައުރު

ނަންބަރ: 426-B (3)/2020/68

ތާރީޚް: 16 ޖުލައި 2020