އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ގައުމު ސްޓްރީޓް ސޮކަރ ޓޯނަމަންޓްގައި ކްލަބް ރިވަރިން ބައިވެރިވެފައިވާތީ ކައުންސިލްގެ އެހީތެރިކަމަށް އެދި

26 އޯގަސްޓް 2020     


މައްސަލަ

ހުށަހެޅުނު މައްސަލަ:  

ގައުމު ސްޓްރީޓް ސޮކަރ ޓޯނަމަންޓްގައި ކްލަބް ރިވަރިން ބައިވެރިވެފައިވާތީ  ކައުންސިލްގެ އެހީތެރިކަމަށް އެދި

 

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް: ސޯޝަލް ސާރވިސް ޔުނިޓް

ނިންމުން

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް:

 

މިމައްސަލަ ކައުންސިލަށް ބަލައި ގަތުމަށާއި، ޤައުމު ސްޓްރީޓް ސޮކަރ ޓޯނަމަންޓްގައި ކްލަބް ރިވަރިން އިން ބައިވެރިވެ ކައުންސިލްގެ އެހީތެރިކަމަށް އެދި ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލާގައި ކޮވިޑް19 އާއި ގުޅިގެން ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓްގައި ދަތިކަންހުރުމާއި އެކު ކްލަބް ރިވެރިން އިން އެދިފައިވާފަދަ އެހީތެރިކަމެއް މިވަގުތު އެކްލަބަށް ދެވެންނެތްކަމަށް ހުށަހެޅުނު ހުށަހެޅުމަށް ރިޔާސަތުން ވޯޓަށް އެއްސެވެމުން މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތް މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން މި ހުށަހެޅުން ފާސްކުރެވުނެވެ.

 

 

 

ތާއީދު ކުރެއްވި:  ކައުންސިލަރ އަލީ ފަހުމީ އަޙްމަދު

ހުށަހެޅުން ހުށަހެޅި:  ކައުންސިލަރ ފައިޞަލް އިބްރާޙިމް       

ވޯޓް ދެއްވި ގޮތް

ބައިވެރިވެވަޑައިނުގަންނަވާ: 02   

ނުފެންނަކަމަށް: 00 ވޯޓް.

ފެންނަކަމަށް: 04 ވޯޓް

ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި: 04 ވޯޓް
ބާވަތް: ނިންމުން

ދައުރު: ތިންވަނަ ދައުރު

ނަންބަރ: 426-BR(3)/2020/83

ތާރީޚް: 26 އޯގަސްޓް 2020