އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ފޭދޫ ސްކޫލްގެ 2016 ވަނަ އަހަރުގެ އެންމެ ރަނގަޅު ދަރިވަރަށާއި ބެސްޓް އޯލް ރައުންޑަށް ހޮވިފައިވާ ދަރިވަރުންނަށް އިނާމު ހުށަހެޅުމަށް އެދި

10 އޮކްޓޯބަރ 2017     


މައްސަލަ

ހުށަހެޅުނު މައްސަލަ:

ފޭދޫ ސްކޫލްގެ 2016 ވަނަ އަހަރުގެ އެންމެ ރަނގަޅު ދަރިވަރަށާއި ބެސްޓް އޯލް ރައުންޑަށް ހޮވިފައިވާ ދަރިވަރުންނަށް އިނާމު ހުށަހެޅުމަށް އެދި

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް: ސޯޝަލް ސަރވިސް ސެކްޝަން    

ނިންމުން

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް:

ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައާއި ގުޅިގެން ކައުންސިލުން އެހެން ސްކޫލްތަކަށް ވެސް ޓްރޮފީއާއި ޝީލްޑް ދެވޭ އުޞޫލުން ފޭދޫ ސްކޫލްގެ ނޭޝަނަލް ޓޮޕް 10 ގައި ހިމެނޭ ދަރިވަރުން އަދި ސްކޫލްގެ ބެސްޓް އޯލްރައުންޑް ދަރިވަރަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ގޮތަށް އިނާމުގެ ޓްރޮފި ނުވަތަ ޝީލްޑް ދިނުމަށް ފެންނަ ކަމަށް، ހުށަހެޅުނު ހުށަހެޅުމަށް ރިޔާސަތުން ވޯޓަށް އެއްސެވެމުން މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތް މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން މިހުށަހެޅުން ފާސްވިއެވެ. 

ތާއީދު ކުރެއްވި: ކައުންސިލަރ، ޖަމްޝީދާ މުޙައްމަދު

ހުށަހެޅުން ހުށަހެޅި: ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރ މުޙައްމަދު ޔަސްރިފް

ވޯޓް ދެއްވި ގޮތް

ބައިވެރިވެވަޑައިނުގަންނަވާ:00

ނުފެންނަކަމަށް: 00 ވޯޓް.

ފެންނަކަމަށް: 06 ވޯޓް

ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި: 06 ވޯޓް
ބާވަތް: ނިންމުން

ދައުރު: ތިންވަނަ ދައުރު

ނަންބަރ: 426-AA(3)/2017/229

ތާރީޚް: 10 އޮކްޓޯބަރ 2017