އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

އައްޑޫ އަތޮޅު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ ނަންބަރ 329/S2C/2020 ޤަޟިއްޔާ އިސްތިއުނާފަށް ހުށަހެޅުމަށް ފާސްކުރާ މައްސަލަ

10 ޑިސެމްބަރ 2020     


މައްސަލަ

ހުށަހެޅުނު މައްސަލަ:  

އައްޑޫ އަތޮޅު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ ނަންބަރ 329/S2C/2020 ޤަޟިއްޔާ އިސްތިއުނާފަށް ހުށަހެޅުމަށް ފާސްކުރާ މައްސަލަ

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް:  ލީގަލް ޔުނިޓް       

ނިންމުން

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް:

މިމައްސަލަ ކައުންސިލަށް ބަލައި ގަތުމަށާއި، މައްސަލާގައި ފާހަގަކުރެވިފައިވާ ކަންކަމަށް ރިއާޔަތް ކުރުމަށްފަހު، އައްޑޫ އަތޮޅު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ ނަންބަރ 329/S2C/2020 ޤަޟިއްޔާ އިސްތިއުނާފަށް ހުށަހެޅުމަށް ފެންނަކަމަށް، ހުށަހެޅުނު ހުށަހެޅުމަށް ރިޔާސަތުން ވޯޓަށް އެއްސެވެމުން މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ވޯޓުގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތް މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން މިހުށަހެޅުން ފާސްކުރެވުނެވެ.

ތާއީދު ކުރެއްވި: ކައުންސިލަރ ފައިޞަލް އިބްރާހީމް   

ހުށަހެޅުން ހުށަހެޅި: ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރ މުޙައްމަދު ޔަސްރިފް    

ވޯޓް ދެއްވި ގޮތް

ބައިވެރިވެވަޑައިނުގަންނަވާ: 00   

ނުފެންނަކަމަށް: 00 ވޯޓް.

ފެންނަކަމަށް: 06 ވޯޓް

ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި: 06 ވޯޓް
ބާވަތް: ނިންމުން

ދައުރު: ތިންވަނަ ދައުރު

ނަންބަރ: 426-B (3)/2020/148

ތާރީޚް: 10 ޑިސެމްބަރ 2020