އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

އެސް.އެމް.އީ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ފައިނޭންސް ކޯޕަރޭޝަންގެ2019 ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާގައި އައްޑޫސިޓީ ތަމްސީލު ކުރާނެ ފަރާތަކާ ގުޅޭ

24 ޑިސެމްބަރ 2020     


މައްސަލަ

ހުށަހެޅުނު މައްސަލަ:  

އެސް.އެމް.އީ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ފައިނޭންސް ކޯޕަރޭޝަންގެ2019 ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާގައި އައްޑޫސިޓީ ތަމްސީލު ކުރާނެ ފަރާތެއް ކަނޑައެޅުމަށް ޤަރާރެއް ފާސް ކުރުން.

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް:  ކައުންސިލް ބިއުރޯ       

ނިންމުން

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް:

މި މައްސަލަ ކައުންސިލަށް ބަލައި ގަތުމަށާއި، މައްސަލާގައި ފާހަގަކުރެވިފައިވާ ކަންކަމަށް ރިއާޔަތް ކުރުމަށްފަހު، އެސް.އެމް.އީ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ފައިނޭންސް ކޯޕަރޭޝަންގެ2019 ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާގައި އައްޑޫސިޓީ ތަމްސީލު ކުރާނެ ފަރާތަކީ ކައުންސިލްގެ މޭޔަރކަމަށް ކަނޑައަޅައި  ޤަރާރެއް ފާސް ކުރުމަށް ފެންނަކަމަށް، ހުށަހެޅުނު ހުށަހެޅުމަށް ރިޔާސަތުން ވޯޓަށް އެއްސެވެމުން މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ވޯޓުގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތް މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން މިހުށަހެޅުން ފާސްކުރެވުނެވެ.

ތާއީދު ކުރެއްވި:  ކައުންސިލަރ ޙުސައިން ޙިޔާޟް    

ހުށަހެޅުން ހުށަހެޅި:  ކައުންސިލަރ ޖަމްޝީދާ މުޙައްމަދު           

ވޯޓް ދެއްވި ގޮތް

ބައިވެރިވެވަޑައިނުގަންނަވާ: 00   

ނުފެންނަކަމަށް: 00 ވޯޓް.

ފެންނަކަމަށް: 05 ވޯޓް

ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި: 05 ވޯޓް
ބާވަތް: ނިންމުން

ދައުރު: ތިންވަނަ ދައުރު

ނަންބަރ: 426-B (3)/2020/158

ތާރީޚް: 24 ޑިސެމްބަރ 2020