އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ފޮޓޯ އަލްބަމް

"ކޮންފްލިކްޓް މީޑިއޭޝަން، ނެގޯޝިއޭޝަން އެންޑް ރެޒޮލިއުޝަން" ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމް

އެމްއެސް ލެވެލް 1 ން ފެށިގެން މަތީ ރޭންކުގެ 31 މުވައްޒަފަކު ހިމަނައިގެން ކުރިއަށް ގެންދެވުނު ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމް. މި ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމުގެ ސެޝަންތައް ނަންގަވައި ދެއްވީ ވިލާ ކޮލެޖުގެ އެގްޒެކެޓިވް ޑިރެކްޓަރ، ޑރ. ޢަލީ ނަޖީބް - 17 އޮގަސްޓް 2017