އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

އައްޑޫސިޓީގެ އާބާދީ

ފިރިހެން އަންހެން ޖުމްލަ
ހިތަދޫ 7960 8469 16429
މަރަދޫ 1986 1831 3817
މަރަދޫފޭދޫ 927 943 1870
ފޭދޫ 2890 2749 5639
ހުޅުދޫ 1934 1802 3736
މީދޫ 1536 1476 3012
ޖުމްލަ 17233 17270 34503

( އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރެވިފައިވަނީ 30/01/2021 ގައި )

album

album ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީ އާއި އެކު ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުން

album

album ސިވިލް ސާވިސް ކޮމިޝަން އާއި އެކު ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުން

album

album ލޯކަލް ގަވަމަންޓް އޮތޯރިޓީއާއި އެކު ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުން

album

album ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދި މޯލްޑިވްސް އާއި އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލް އާއި ދެމެދު ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުން