އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

އައްޑޫސިޓީގެ އާބާދީ

ފިރިހެން އަންހެން ޖުމްލަ
ހިތަދޫ 8589 8104 16693
މަރަދޫ 1901 1942 3843
މަރަދޫފޭދޫ 968 955 1923
ފޭދޫ 2918 2812 5730
ހުޅުދޫ 1956 1818 3774
މީދޫ 1572 1501 3073
ޖުމްލަ 17904 17132 35036

( އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރެވިފައިވަނީ 01/03/2023 ގައި )

album

album ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީ އާއި އެކު ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުން

album

album ސިވިލް ސާވިސް ކޮމިޝަން އާއި އެކު ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުން

album

album ލޯކަލް ގަވަމަންޓް އޮތޯރިޓީއާއި އެކު ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުން

album

album ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދި މޯލްޑިވްސް އާއި އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލް އާއި ދެމެދު ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުން