އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

އައްޑޫސިޓީގެ އާބާދީ

ފިރިހެން އަންހެން ޖުމްލަ
ހިތަދޫ 8673 8192 16865
މަރަދޫ 1982 1903 3885
މަރަދޫފޭދޫ 980 974 1954
ފޭދޫ 2959 2851 5810
ހުޅުދޫ 1952 1811 3763
މީދޫ 1583 1499 3082
ޖުމްލަ 18129 17230 35359

( އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރެވިފައިވަނީ 04/29/2024 ގައި )

album

album ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީ އާއި އެކު ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުން

album

album ސިވިލް ސާވިސް ކޮމިޝަން އާއި އެކު ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުން

album

album ލޯކަލް ގަވަމަންޓް އޮތޯރިޓީއާއި އެކު ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުން

album

album ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދި މޯލްޑިވްސް އާއި އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލް އާއި ދެމެދު ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުން