އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ފޮޓޯ އަލްބަމް

ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދި މޯލްޑިވްސް އާއި އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލް އާއި ދެމެދު ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުން

މިބައްދަލުވުމުގައި އައްޑޫސިޓީގައި އެޗް.އާރ.ސީ.އެމްގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިޔަށް ދާގޮތާއި، މަސައްކަތްތައް އިތުރަށް ފުރިހަމަ ކުރެވޭނެ ދާއިރާތަކާއި ގުޅޭގޮތުން ދެފަރާތުގެ މެދުގައި މަޝްވަރާ ކުރެވިފައިވޭ. - 17 އޯގަސްޓް 2022