އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ފޮޓޯ އަލްބަމް

މޯލްޑިވްސް ވިމެން ޗެމްބާރސް އެންޑް ކޮމާސް އާއި ދެމެދު ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން

އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލް އާއި މޯލްޑިވްސް ވިމެން ޗެމްބާރސް އެންޑް ކޮމާސް އާއި ދެމެދު ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން. މިބައްދަލުވުމުގައި އެމް.ޑަބްލިއު.ސީ.ސީ އިން އައްޑޫސިޓީގައި ގްރީން އިންޑަސްޓްރިއަލް ޕާކެއް ޤާއިމްކުރުމާއި ގުޅޭގޮތުން ދެފަރާތުގެ މަޝްވަރާކުރެވިފައިވޭ.