އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ފޮޓޯ އަލްބަމް

މުވައްޒަފުންނަށް ބޭއްވުނު އައިސީޓީ ޓްރެއިނިންގް ޕްރޮގްރާމް

އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލް އިދާރާގެ މުވައްޒަފުންނަށް ޙާއްސަ ކޮށްގެން 'އައިސީޓީ ފޯ އޮފީސް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން' ގެ ނަމުގައި ހިންގުނު ދެ ދުވަހުގެ ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމް. މި ޕްރޮގްރާމަކީ މަސައްކަތުގެ މާހައުލުގައި އާންމުކޮށް ބޭނުންކުރެވޭ ސޮފްޓްވެއަރތަކަށް މުވައްޒަފުންގެ އަހުލުވެރިކަން އިތުރުކުރުމުގެ ގޮތުން ބޭއްވޭ ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމެކެވެ.