އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ފޮޓޯ އަލްބަމް

ސެޓްފިކެޓް 3 އިން އޮފީސް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ކޯސް ފެށުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ބާއްވައިފި

ސެޓްފިކެޓް 3 އިން އޮފީސް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ކޯސް ފެށުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު - 8 ފެބްރުވަރީ 2018