އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ސ. ހިތަދޫ އަބްރަމް،ޝުޖާ އަދި ވޮއްމުލި ޢިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީ ގެއްލިގެން

10 ޑިސެމްބަރ 2020     2 months ago


އިޢުލާން

ސ. ހިތަދޫ އަބްރަމް،ޝުޖާ އަދި ވޮއްމުލި ޢިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީ ގެއްލިގެން

              މިދަންނަވާ ގޯތިތަކުގެ ރަޖިސްޓަރީ ގެއްލިގެން އަލުން ރަޖިސްޓަރީ ހަދައިދިނުމަށް އެދި މި އިދާރާއަށް ވަނީ ހުށަހަޅާފައެވެ. ވީމާ، މި ރަޖިސްޓަރީތަކާއިބެހޭ މަޢުލޫމާތެއް ލިބިވަޑައިގެންފައިވާ ފަރާތެއް ވާނަމަ 20 ޑިސެމްބަރ 2020 ވާ އާދީއްތަ ދުވަހުގެ އޮފީސް ބަންދުވުމުގެ ކުރިން ލިޔުމަކުން ހިތަދޫ އަވަށު އޮފީހަށް އަންގަވައިދެއްވުން އެދެމެވެ.

#

އަވަށް

ގޭގެ ނަން

ރަޖިސްޓަރީގެ ބާވަތް

ރަޖިސްޓަރީ ނަންބަރު

1

ސ. ހިތަދޫ

އަބްރަމް

ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީ

15/2012

2

ސ. ހިތަދޫ

ޝުޖާ

ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީ

42/2003

3

ސ. ހިތަދޫ

ވޮއްމުލި

ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީ

21/2013

 

 

24 ރަބިޢުލްއާޚިރު  1442ހ.

09   ޑިސެމްބަރ  2020މ.ބާވަތް: އިއުލާން

ނަންބަރ: (IUL)426-2B/426/2020/390

ޕަބްލިޝް ކުރި ތާރީޚް: 10-12-2020

ސުންގަޑި: 2020-12-20 14:00:00