އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ (އިދާރީ ސެކްޝަން) ވަޒީފާ އިޢުލާންގެ ނަތީޖާ

17 ޑިސެމްބަރ 2020     2 months ago


ނަންބަރު (IUL)426-CB/426/2020/354 އިޢުލާންގެ ނަތީޖާ

 

މިއިދާރާގެ ނަންބަރު ) (IUL)426-CB/426/2020/354 22 ނޮވެންބަރު 2020) އިޢުލާނާ ގުޅިގެން، އިދާރީ ސެކްޝަންގެ އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރުގެ މަޤާމުގެ ވަޒީފާއަށް އެދި ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އިންޓަވިއު ކުރެވުނު ފަރާތްތަކަށް ލިބުނު ނަތީޖާ ޢާންމުކޮށް އިޢުލާން ކުރީމެވެ.

ވީމާ، މިނަތީޖާއާ މެދު އެއްވެސް ޝަކުވާއެއް ވާނަމަ، އިޢުލާން އާންމުކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެން ރަސްމީ ބަންދު ނޫން 5 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެ ޝަކުވާއެއް ލިޔުމުން މި އިދާރާއަށް ހުށަހެޅުއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެ.

17 ޑިސެންބަރު 2020ބާވަތް: އިއުލާން

ނަންބަރ: (IUL)426-CB/426/2020/408

ޕަބްލިޝް ކުރި ތާރީޚް: 17-12-2020

ސުންގަޑި: 2020-12-24 14:00:00