އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ލީގަލް އޮފިސަރ ވަޒީފާ އިޢުލާންގެ ނަތީޖާ

31 ޑިސެމްބަރ 2020     3 months ago


ނަންބަރު  (IUL)426-CB/426/2020/366އިޢުލާންގެ ނަތީޖާ

މިއިދާރާގެ ނަންބަރު (IUL)426-CB/426/2020/366 (29 ނޮވެންބަރު 2020) އިޢުލާނާ ގުޅިގެން، ލީގަލް އޮފިސަރ މަޤާމުގެ ވަޒީފާއަށް އެދި ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އިންޓަވިއު ކުރެވުނު ފަރާތްތަކަށް ލިބުނު ނަތީޖާ ޢާންމުކޮށް އިޢުލާން ކުރީމެވެ.

ވީމާ، މިނަތީޖާއާ މެދު އެއްވެސް ޝަކުވާއެއް ވާނަމަ، އިޢުލާން އާންމުކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެން ރަސްމީ ބަންދު ނޫން 5 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެ ޝަކުވާއެއް ލިޔުމުން މި އިދާރާއަށް ހުށަހެޅުއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެ.

31 ޑިސެންބަރު 2020ބާވަތް: އިއުލާން

ނަންބަރ: (IUL)426-CB/426/2020/431

ޕަބްލިޝް ކުރި ތާރީޚް: 31-12-2020

ސުންގަޑި: 2021-01-07 14:00:00