އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

އައްޑޫސިޓީ ހުޅުދޫ " ފީރޯޒްވާދީ" އަދި "ވައްތީނިމާގެ" ޢިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީ ގެއްލިގެން

4 ޖެނުއަރީ 2021     3 months ago


އިޢުލާން

އައްޑޫސިޓީ ހުޅުދޫ " ފީރޯޒްވާދީ" އަދި "ވައްތީނިމާގެ" ޢިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީ ގެއްލިގެން

މި ދަންނަވާ ޢިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީ ގެއްލިގެން މި އިދާރާ އަށް ވަނީ ހުށަހަޅާފައެވެ.

#

އަވަށް

ގޯތީގެ ނަން

ރަޖިސްޓަރީގެ ބާވަތް

ރަޖިސްޓަރީ ނަންބަރު

1

ހުޅުދޫ، އައްޑޫސިޓީ

ފީރޯޒްވާދީ

ޢިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީ

87

2

ހުޅުދޫ، އައްޑޫސިޓީ

ވައްތީނިމާގެ

ޢިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީ

90

 

 

ވީމާ، މި ރަޖިސްޓަރީއާބެހޭ މަޢުލޫމާތެއް ލިބިވަޑައިގެންފައިވާ ފަރާތެއްވާނަމަ 05 ޖަނަވަރީ 2021 ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ 14:00 ގެ ކުރިން އީމެއިލްގެ ޒަރީޢާއިން މި އިދާރާގެ ހުޅުދޫ އަވަށު އޮފީހަށް އަންގަވައިދެއްވުން އެދެމެވެ.

އީމެއިލް އެޑްރެސް: [email protected]

 

19 ޖުމާދަލްއޫލާ 1442   

03 ޖަނަވަރީ 2021   ބާވަތް: އިއުލާން

ނަންބަރ: (IUL)426-6B/426/2021/1

ޕަބްލިޝް ކުރި ތާރީޚް: 04-01-2021

ސުންގަޑި: 2021-01-05 14:00:00