އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ޑްރަގް ޑިޓޮކްސިފިކޭޝަން އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ ރިހެބިލިޓޭޝަން ސެންޓަރ ޢިމާރާތްކުރުމަށް ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ބިމުގައި ހުރި ރުއްތަކާ ބެހޭ

4 ޖެނުއަރީ 2021     3 months ago


އިޢުލާން

ޑްރަގް ޑިޓޮކްސިފިކޭޝަން އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ ރިހެބިލިޓޭޝަން ސެންޓަރ ޢިމާރާތްކުރުމަށް ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ބިމުގައި ހުރި ރުއްތަކާ ބެހޭ

އައްޑޫސިޓީ ހުޅުދޫ އަވަށުގައި ޑްރަގް ޑިޓޮކްސިފިކޭޝަން އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ ރިހެބިލިޓޭޝަން ސެންޓަރ ޢިމާރާތްކުރުމަށް ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ބިމުގައި ހުރި 1 ން 15 ށް ނަންބަރު ޖަހާފައިވާ ރުއްތަކުގެ ވެރިފަރާތެއްވޭތޯ ބެލުމަށް ބޭނުންވެއެވެ.

ވީމާ، މި ރުއްތަކުގެ ވެރިފަރާތެއް ވާނަމަ، އެކަން އެނގޭނެ ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ އިދާރާއެއްގެ ރެފަރެންސް ލިޔުމަކާއެކު 07 ޖަނަވަރީ 2021 ވާ  ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 14:00 ގެ އޮފީސް ބަންދުވުމުގެ ކުރިން ލިޔުމަކުން ހުޅުދޫ އަވަށު އޮފީހަށް އަންގަވައި ދެއްވުން އެދެމެވެ.

 

19 ޖުމާދަލްއޫލާ 1442   

03 ޖަނަވަރީ 2021   ބާވަތް: އިއުލާން

ނަންބަރ: (IUL)426-6B/426/2021/2

ޕަބްލިޝް ކުރި ތާރީޚް: 04-01-2021

ސުންގަޑި: 2021-01-07 14:00:00