އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ސ. ހިތަދޫ ފެއަރީޕެލަސް އަދި އޮނެކްސްވިލާ ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީ ގެއްލިގެން

10 ޖެނުއަރީ 2021     3 months ago


އިޢުލާން

ސ. ހިތަދޫ ފެއަރީޕެލަސް އަދި އޮނެކްސްވިލާ ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީ ގެއްލިގެން

              މިދަންނަވާ ގޯތިތަކުގެ ރަޖިސްޓަރީ ގެއްލިގެން އަލުން ރަޖިސްޓަރީ ހަދައިދިނުމަށް އެދި މި އިދާރާއަށް ވަނީ ހުށަހަޅާފައެވެ. ވީމާ، މި ރަޖިސްޓަރީތަކާއިބެހޭ މަޢުލޫމާތެއް ލިބިވަޑައިގެންފައިވާ ފަރާތެއް ވާނަމަ 18 ޖަނަވަރީ 2021 ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ އޮފީސް ބަންދުވުމުގެ ކުރިން ލިޔުމަކުން ހިތަދޫ އަވަށު އޮފީހަށް އަންގަވައިދެއްވުން އެދެމެވެ.

#

އަވަށް

ގޭގެ ނަން

ރަޖިސްޓަރީގެ ބާވަތް

ރަޖިސްޓަރީ ނަންބަރު

1

ސ. ހިތަދޫ

ފެއަރީޕެލަސް

ޢިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީ

938

2

ސ. ހިތަދޫ

އޮނެކްސްވިލާ

ޢިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީ

2215

 

 

26  ޖުމާދަލްޢޫލާ  1442ހ.

10   ޖަނަވަރީ   2021މ.ބާވަތް: އިއުލާން

ނަންބަރ: (IUL)426-2B/426/2021/12

ޕަބްލިޝް ކުރި ތާރީޚް: 10-01-2021

ސުންގަޑި: 2021-01-18 14:00:00