އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

މީދޫ އަވަށު އޮފީހުގައި ހުރި ބައުތަކެތި ނީލަން ކިއުމާއި ބެހޭ

14 ޖެނުއަރީ 2021     4 months ago


އިޢުލާން

ބައުތަކެތި ނީލަން ކިއުމާއި ބެހޭ

މީދޫ އަވަށު އޮފީހުގައި ހުރި ނައްތާލަންޖެހޭ ތިރީގައި މިދަންނަވާ ތަކެތި ނީލަންކިއުން 20 ޖަނަވަރީ 2021 ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު 10.00 ގައި މީދޫ އަވަށު އޮފީހުގައި އޮންނާނެ އެވެ.

ވިމާ މި ނީލަމުގައިބައިވެރިވެ  ވަޑައިގަންނަވަން ބޭނުންފުޅުވާ ފަރާތްތަކުން 20 ޖަނަވަރީ 2021 ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ  ހެނދުނު 10.00 އަށް މީދޫ އަވަށު އޮފީހަށް ވަޑައިގެން ދެއްވުން އެދެމެވެ. 

                   

  ނީލަންފަށާއަގު %

ތަކެތީގެ އަގު

މަޢުދަން

މުދަލުގެ ނަމާއި ތަފްސީލް

#

1- ފަރުނީޗަރާއި ފިކްސްޗަރސް އަދި ފިޓިންގ 

60.00

1200.00

ޕްލާސްޓިކް

އެގްޒެކްޓިވް ޗެއަރ

1

140.00

2800.00

ޕްލާސްޓިކް

އެގްޒެކްޓިވް ޗެއަރ

2

155.00

3100.00

ޕްލާސްޓިކް

އެގްޒެކްޓިވް ޗެއަރ

3

155.00

3100.00

ޕްލާސްޓިކް

އެގްޒެކްޓިވް ޗެއަރ

4

155.00

3100.00

ޕްލާސްޓިކް

އެގްޒެކްޓިވް ޗެއަރ

5

155.00

3100.00

ޕްލާސްޓިކް

އެގްޒެކްޓިވް ޗެއަރ

6

161.00

3220.00

ޕްލާސްޓިކް

އެގްޒެކްޓިވް ޗެއަރ

7

80.00

800.00

ލަކުޑި

ބޮޑުދޮރު (ރަށްވެހިގޭގެ ޢިމާރާތުން ނަގާފައިވާ)

8

80.00

800.00

ލަކުޑި

ބޮޑުދޮރު (ރަށްވެހިގޭގެ ޢިމާރާތުން ނަގާފައިވާ)

9

80.00

800.00

ލަކުޑި

ބޮޑުދޮރު (ރަށްވެހިގޭގެ ޢިމާރާތުން ނަގާފައިވާ)

10

80.00

800.00

ލަކުޑި

ބޮޑުދޮރު (ރަށްވެހިގޭގެ ޢިމާރާތުން ނަގާފައިވާ)

11

80.00

800.00

ލަކުޑި

ބޮޑުދޮރު (ރަށްވެހިގޭގެ ޢިމާރާތުން ނަގާފައިވާ)

12

100.00

1000.00

ލަކުޑި

ކުޑަދޮރު ތިންބައިގެ (ރަށްވެހިގޭގެ ޢިމާރާތުން ނަގާލި)

13

100.00

1000.00

ލަކުޑި

ކުޑަދޮރު ތިންބައިގެ (ރަށްވެހިގޭގެ ޢިމާރާތުން ނަގާލި)

14

100.00

1000.00

ލަކުޑި

ކުޑަދޮރު ތިންބައިގެ (ރަށްވެހިގޭގެ ޢިމާރާތުން ނަގާލި)

15

100.00

1000.00

ލަކުޑި

ކުޑަދޮރު ތިންބައިގެ (ރަށްވެހިގޭގެ ޢިމާރާތުން ނަގާލި)

16

100.00

1000.00

ލަކުޑި

ކުޑަދޮރު ތިންބައިގެ (ރަށްވެހިގޭގެ ޢިމާރާތުން ނަގާލި)

17

100.00

1000.00

ލަކުޑި

ކުޑަދޮރު ތިންބައިގެ (ރަށްވެހިގޭގެ ޢިމާރާތުން ނަގާލި)

18

100.00

1000.00

ލަކުޑި

ކުޑަދޮރު ތިންބައިގެ (ރަށްވެހިގޭގެ ޢިމާރާތުން ނަގާލި)

19

100.00

1000.00

ލަކުޑި

ކުޑަދޮރު ތިންބައިގެ (ރަށްވެހިގޭގެ ޢިމާރާތުން ނަގާލި)

20

100.00

1000.00

ލަކުޑި

ކުޑަދޮރު ތިންބައިގެ (ރަށްވެހިގޭގެ ޢިމާރާތުން ނަގާލި)

21

100.00

1000.00

ލަކުޑި

ކުޑަދޮރު ތިންބައިގެ (ރަށްވެހިގޭގެ ޢިމާރާތުން ނަގާލި)

22

100.00

1000.00

ލަކުޑި

ކުޑަދޮރު ތިންބައިގެ (ރަށްވެހިގޭގެ ޢިމާރާތުން ނަގާލި)

23

100.00

1000.00

ލަކުޑި

ކުޑަދޮރު ތިންބައިގެ (ރަށްވެހިގޭގެ ޢިމާރާތުން ނަގާލި)

24

100.00

1000.00

ލަކުޑި

ކުޑަދޮރު ތިންބައިގެ (ރަށްވެހިގޭގެ ޢިމާރާތުން ނަގާލި)

25

100.00

1000.00

ލަކުޑި

ކުޑަދޮރު ތިންބައިގެ (ރަށްވެހިގޭގެ ޢިމާރާތުން ނަގާލި)

26

100.00

1000.00

ލަކުޑި

ކުޑަދޮރު ތިންބައިގެ (ރަށްވެހިގޭގެ ޢިމާރާތުން ނަގާލި)

27

100.00

1000.00

ލަކުޑި

ކުޑަދޮރު ތިންބައިގެ (ރަށްވެހިގޭގެ ޢިމާރާތުން ނަގާލި)

28

100.00

1000.00

ލަކުޑި

ކުޑަދޮރު ތިންބައިގެ (ރަށްވެހިގޭގެ ޢިމާރާތުން ނަގާލި)

29

100.00

1000.00

ލަކުޑި

  ކުޑަދޮރު ތިންބައިގެ (ރަށްވެހިގޭގެ ޢިމާރާތުން ނަގާލި)

30

100.00

1000.00

ލަކުޑި

  ކުޑަދޮރު ތިންބައިގެ (ރަށްވެހިގޭގެ ޢިމާރާތުން ނަގާލި)

31

25.00

250.00

ލަކުޑި

ގޮނޑި ފޮތި ޖެހި

32

25.00

250.00

ލަކުޑި

ގޮނޑި ފޮތި ޖެހި

33

25.00

250.00

ލަކުޑި

ގޮނޑި ފޮތި ޖެހި

34

25.00

250.00

ލަކުޑި

ގޮނޑި ފޮތި ޖެހި

35

7.50

75.00

އެލްމެނިއަމް

ޖޯޑު ލޫވަރ (11 ބްލޭޑް)

36

7.50

75.00

އެލްމެނިއަމް

ޖޯޑު ލޫވަރ (11 ބްލޭޑް)

37

7.50

75.00

އެލްމެނިއަމް

ޖޯޑު ލޫވަރ (11 ބްލޭޑް)

38

7.50

75.00

އެލްމެނިއަމް

ޖޯޑު ލޫވަރ (11 ބްލޭޑް)

39

7.50

75.00

އެލްމެނިއަމް

ޖޯޑު ލޫވަރ (11 ބްލޭޑް)

40

7.50

75.00

އެލްމެނިއަމް

ޖޯޑު ލޫވަރ (11 ބްލޭޑް)

41

7.50

75.00

އެލްމެނިއަމް

ޖޯޑު ލޫވަރ (11 ބްލޭޑް)

42

7.50

75.00

އެލްމެނިއަމް

ޖޯޑު ލޫވަރ (11 ބްލޭޑް)

43

7.50

75.00

އެލްމެނިއަމް

ޖޯޑު ލޫވަރ (11 ބްލޭޑް)

44

7.50

75.00

އެލްމެނިއަމް

ޖޯޑު ލޫވަރ (11 ބްލޭޑް)

45

7.50

75.00

އެލްމެނިއަމް

ޖޯޑު ލޫވަރ (11 ބްލޭޑް)

46

7.50

75.00

އެލްމެނިއަމް

ޖޯޑު ލޫވަރ (11 ބްލޭޑް)

47

7.50

75.00

އެލްމެނިއަމް

ޖޯޑު ލޫވަރ (11 ބްލޭޑް)

48

7.50

75.00

އެލްމެނިއަމް

ޖޯޑު ލޫވަރ (11 ބްލޭޑް)

49

7.50

75.00

އެލްމެނިއަމް

ޖޯޑު ލޫވަރ (11 ބްލޭޑް)

50

7.50

75.00

އެލްމެނިއަމް

ޖޯޑު ލޫވަރ (11 ބްލޭޑް)

51

7.50

75.00

އެލްމެނިއަމް

ޖޯޑު ލޫވަރ (11 ބްލޭޑް)

52

7.50

75.00

އެލްމެނިއަމް

ޖޯޑު ލޫވަރ (11 ބްލޭޑް)

53

7.50

75.00

އެލްމެނިއަމް

ޖޯޑު ލޫވަރ (11 ބްލޭޑް)

54

7.50

75.00

އެލްމެނިއަމް

ޖޯޑު ލޫވަރ (11 ބްލޭޑް)

55

7.50

75.00

އެލްމެނިއަމް

ޖޯޑު ލޫވަރ (11 ބްލޭޑް)

56

7.50

75.00

އެލްމެނިއަމް

ޖޯޑު ލޫވަރ (11 ބްލޭޑް)

57

7.50

75.00

އެލްމެނިއަމް

ޖޯޑު ލޫވަރ (11 ބްލޭޑް)

58

7.50

75.00

އެލްމެނިއަމް

ޖޯޑު ލޫވަރ (11 ބްލޭޑް)

59

7.50

75.00

އެލްމެނިއަމް

ޖޯޑު ލޫވަރ (11 ބްލޭޑް)

60

12.50

250.00

ޕްލާސްޓިކް 

ގަޑި  (ވަގުތު ބަލާ   އިލެކްޓްރޯނިކް)

61

15.00

150.00

އެލްމެނިއަމް

ނޯޓިސް ބޯޑު

62

15.00

150.00

އެލްމެނިއަމް

ނޯޓިސް ބޯޑު

63

15.00

150.00

އެލްމެނިއަމް

ނޯޓިސް ބޯޑު

64

15.00

150.00

އެލްމެނިއަމް

ނޯޓިސް ބޯޑު

65

8.75

175.00

ޕްލާސްޓިކް

ގަޑި  (RHYTHEM)

66

93.75

1875.00

ޕްލާސްޓިކް

ސެކްރެޓަރީ ޗެއަރ

67

93.75

1875.00

ޕްލާސްޓިކް

ސެކްރެޓަރީ ޗެއަރ

68

93.75

1875.00

ޕްލާސްޓިކް

ސެކްރެޓަރީ ޗެއަރ

69

 2- ޕްލާންޓް، މެޝިނަރީ،އިކްވިޕްމެންޓްސް،ސޮފްޓް ވެއަރ އަދި އައި.ޓީ

2500.00

25000.00

އެހެނިހެން/ކަރަންޓް

  ފޮޓޯ ކޮޕީ މެޝިން  (TOSHIBA STUDIO 163)

70

2000.00

20000.00

އެހެނިހެން/ކަރަންޓް

(Canon Image runner 2422L)   ފޮޓޯކޮޕީ މެޝިން

71

1150.00

11500.00

އެހެނިހެން/ކަރަންޓް

  ފޮޓޯ ކެމެރާ  (ސްޓޭންޑާ އެކު SILK SDV-20)

72

180.00

1800.00

އެހެނިހެން/ކަރަންޓް

   މޫވީ ކެމެރާ ( SONY 200X)

73

40.00

800.00

އެލްމެނިއަމް

މެގަ ފޯން.

74

40.00

800.00

އެލްމެނިއަމް

މެގަ ފޯން.

75

40.00

800.00

އެލްމެނިއަމް

މެގަ ފޯން.

76

40.00

800.00

އެލްމެނިއަމް

މެގަ ފޯން.

77

40.00

800.00

އެލްމެނިއަމް

މެގަ ފޯން.

78

40.00

800.00

އެލްމެނިއަމް

މެގަ ފޯން.

79

40.00

800.00

އެލްމެނިއަމް

މެގަ ފޯން.

80

40.00

800.00

އެލްމެނިއަމް

މެގަ ފޯން.

81

40.00

800.00

އެލްމެނިއަމް

މެގަ ފޯން.

82

731.50

7315.00

ޕްލާސްޓިކް

އެމްޕްލިފަޔަރ (Sterio intergrated)

83

802.20

8022.00

ޕްލާސްޓިކް

އެމްޕްލިފަޔަރ (Fuse 1AT 240V )

84

1028.00

10280.00

ޕްލާސްޓިކް

އެމްޕްލިފަޔަރ ( Jerrold General )

85

210.00

2100.00

ޕްލާސްޓިކް

ޕްރިންޓަރ ( hp Desk Jet jet 1020 )

86

450.00

4500.00

ޕްލާސްޓިކް

ޕްރިންޓަރ ( hp Desk jet F2400  )

87

300.00

3000.00

ޕްލާސްޓިކް

ޕްރިންޓަރ ( 7200C  Laser jet )

88

781.50

7815.00

ޕްލާސްޓިކް

ސްކޭނަރ (5590 hp Scan Jet )

89

45.00

450.00

ޕްލާސްޓިކް

 ބެޓެރީ  (ސެޓްގެ)

90

51.25

1025.00

ޕްލާސްޓިކް

 ކޯޑްލެސް ފޯނު

91

670.00

6700.00

ޕްލާސްޓިކް

ކޮމްޕިއުޓަރ ސިސްޓަމް އޭސާރ (މޮނިޓަރ އަދި ސީޕީޔޫ)

92

670.00

6700.00

ޕްލާސްޓިކް

ކޮމްޕިއުޓަރ ސިސްޓަމް އޭސާރ (މޮނިޓަރ އަދި ސީޕީޔޫ)

93

300.00

3000.00

ދަނގަޑު

ޖަނަރޭޓަރ (ޓައިގަރ TG950 )

94

175.00

1750.00

ޕްލާސްޓިކް

ލެމިނޭޓް ކުރާ މެޝިން. (CLA 402)

95

120.00

1200.00

އެހެނިހެން/ކަރަންޓް

ބޭސްޖަހާ ގުންބާ

96

945.00

9450.00

އެހެނިހެން/ކަރަންޓް

އޭސީ ޔުނިޓް       ހިޓާޗީ

97

945.00

9450.00

އެހެނިހެން/ކަރަންޓް

އޭސީ ޔުނިޓް       ހިޓާޗީ

98

945.00

9450.00

އެހެނިހެން/ކަރަންޓް

އޭސީ ޔުނިޓް       ހިޓާޗީ

99

945.00

9450.00

އެހެނިހެން/ކަރަންޓް

އޭސީ ޔުނިޓް       ހިޓާޗީ

100

945.00

9450.00

އެހެނިހެން/ކަރަންޓް

އޭސީ ޔުނިޓް       ހިޓާޗީ

101

750.00

7500.00

އެހެނިހެން/ކަރަންޓް

އޭސީ ޔުނިޓް      LG

102

750.00

7500.00

އެހެނިހެން/ކަރަންޓް

އޭސީ ޔުނިޓް      LG

103

110.00

1100.00

އެހެނިހެން/ކަރަންޓް

ވެކިއުމް ކްލީނަރ  

104

110.00

1100.00

އެހެނިހެން/ކަރަންޓް

ވެކިއުމް ކްލީނަރ

105

650.00

6500.00

އެހެނިހެން/ކަރަންޓް

އެމްޕްލީފަޔަރ

106

650.00

6500.00

އެހެނިހެން/ކަރަންޓް

އެމްޕްލީފަޔަރ

107

550.00

5500.00

އެހެނިހެން/ކަރަންޓް

އެމްޕްލީފަޔަރ

108

37.50

750.00

ޕްލާސްޓިކް

ސްޓޭންޑް ފަންކާ

109

25.00

500.00

ޕްލާސްޓިކް

ފޯނު (ދިރާގު)

110

22.50

450.00

ޕްލާސްޓިކް

ފޯނު (ޕެނަސޮނިކް )

111

433.50

4335.00

ދަނގަޑު

ސީ ޕީ ޔޫ (DTK)

 


ބާވަތް: އިއުލާން

ނަންބަރ: (IUL)426-1A/426/2021/25

ޕަބްލިޝް ކުރި ތާރީޚް: 14-01-2021

ސުންގަޑި: 2021-01-20 10:00:00