އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ހުޅުދޫ އަވަށު އޮފީހުގެ ސުޕަވައިޒަރ ވަޒީފާ އިޢުލާންގެ ނަތީޖާ

17 ޖެނުއަރީ 2021     3 months ago


ނަންބަރު (IUL)426-CB/426/2020/414 އިޢުލާންގެ ނަތީޖާ   

 

މިއިދާރާގެ ނަންބަރު (IUL)426-CB/426/2020/414 (22 ޑިސެންބަރު 2020) އިޢުލާނާ ގުޅިގެން، މި އިދާރާގެ ހުޅުދޫ އަވަށު އޮފީހުގެ ސުޕަވައިޒަރު މަޤާމުގެ ވަޒީފާއަށް އެދި ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އިންޓަވިއު ކުރެވުނު ފަރާތްތަކަށް ލިބުނު ނަތީޖާ ޢާންމުކޮށް އިޢުލާން ކުރީމެވެ.

ވީމާ، މިނަތީޖާއާ މެދު އެއްވެސް ޝަކުވާއެއް ވާނަމަ، އިޢުލާން އާންމުކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެން ރަސްމީ ބަންދު ނޫން 5 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެ ޝަކުވާއެއް ލިޔުމުން މި އިދާރާއަށް ހުށަހެޅުއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެ.

17 ޖަނަވަރީ 2021ބާވަތް: އިއުލާން

ނަންބަރ: (IUL)426-CB/426/2021/38

ޕަބްލިޝް ކުރި ތާރީޚް: 17-01-2021

ސުންގަޑި: 2021-01-21 14:00:00