އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ހިތަދޫ އަވަށު އޮފީހުގެ މަސައްކަތު (މިސްކިތު) ވަޒީފާ އިޢުލާންގެ ނަތީޖާ

17 ޖެނުއަރީ 2021     4 months ago


ނަންބަރު (IUL)426-CB/426/2020/400 އިޢުލާންގެ ނަތީޖާ   

 

މިއިދާރާގެ ނަންބަރު (IUL)426-CB/426/2020/400 (20 ޑިސެންބަރު 2020) އިޢުލާނާ ގުޅިގެން، މި އިދާރާގެ ހިތަދޫ އަވަށު އޮފީހުގެ މަސައްކަތު (މިސްކިތު) މަޤާމުގެ ވަޒީފާއަށް އެދި ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އިންޓަވިއު ކުރެވުނު ފަރާތްތަކަށް ލިބުނު ނަތީޖާ ޢާންމުކޮށް އިޢުލާން ކުރީމެވެ.

ވީމާ، މިނަތީޖާއާ މެދު އެއްވެސް ޝަކުވާއެއް ވާނަމަ، އިޢުލާން އާންމުކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެން ރަސްމީ ބަންދު ނޫން 5 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެ ޝަކުވާއެއް ލިޔުމުން މި އިދާރާއަށް ހުށަހެޅުއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެ.

ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު

ވަޒީފާގެ އަސާސީ ޝަރުތުތައް ފުރިހަމަވޭތޯ؟

ތައުލީމަށް ލިބުނު މާކްސްގެ އިންސައްތަ

ތަމްރީނަށް ލިބުނު މާކްސްގެ އިންސައްތަ

ވަޒީފާއާ ގުޅޭ މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާއަށް ލިބުނު މަރކްސްގެ އިންސައްތަ

މަސައްކަތުގެ ހުނަރަށް ލިބުނު މާކްސްގެ އިންސައްތަ

ޖުމްލަ ލިބުނު މާކްސްގެ އިންސައްތަ

ވަނަ

މަޤާމަށް އައްޔަނުކުރުމަށް އެންމެ ދަށްވެގެން ލިބެންޖެހޭ މާރކްސްގެ ކްރައިޓީރިއާ ހަމަވޭތޯ؟

އާއެކޭ

ނޫނެކޭ

21

5

26

48

100

އާއެކޭ

ނޫނެކޭ

451

 

-

-

3.19

42.24

45.43

 

 

452

 

-

-

-

38.40

38.40

 

 

453

 

-

-

-

27.20

27.20

 

 

454

 

-

-

-

24.80

24.80

 

 

455

 

-

-

3.17

40.32

43.49

 

 

456

 

-

-

-

40.16

40.16

 

 

457

 

-

-

-

-

-

 

 

 

458

 

-

-

3.17

37.76

40.93

 

 

459

 

-

-

-

35.36

35.36

 

 

460

 

16.80

-

-

35.36

52.16

1

 

461

 

-

-

2.44

39.68

42.12

 

 

462

 

-

-

-

35.20

35.20

 

 

463

 

-

-

-

28.64

28.64

 

 

 
17 ޖަނަވަރީ 2021


ބާވަތް: އިއުލާން

ނަންބަރ: (IUL)426-CB/426/2021/33

ޕަބްލިޝް ކުރި ތާރީޚް: 17-01-2021

ސުންގަޑި: 2021-01-17 14:00:00