އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ސ. ހިތަދޫ ދިރޭރަހަ އަދި އީމާން ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީ ގެއްލިގެން

24 ޖެނުއަރީ 2021     1 month ago


އިޢުލާން

ސ. ހިތަދޫ ދިރޭރަހަ އަދި އީމާން ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީ ގެއްލިގެން

              މިދަންނަވާ ގޯތިތަކުގެ ރަޖިސްޓަރީ ގެއްލިގެން އަލުން ރަޖިސްޓަރީ ހަދައިދިނުމަށް އެދި މި އިދާރާއަށް ވަނީ ހުށަހަޅާފައެވެ. ވީމާ، މި ރަޖިސްޓަރީތަކާއިބެހޭ މަޢުލޫމާތެއް ލިބިވަޑައިގެންފައިވާ ފަރާތެއް ވާނަމަ 01 ފެބްރުއަރީ 2021 ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ އޮފީސް ބަންދުވުމުގެ ކުރިން ލިޔުމަކުން ހިތަދޫ އަވަށު އޮފީހަށް އަންގަވައިދެއްވުން އެދެމެވެ.

#

އަވަށް

ގޭގެ ނަން

ރަޖިސްޓަރީގެ ބާވަތް

ރަޖިސްޓަރީ ނަންބަރު

1

ސ. ހިތަދޫ

އީމާން

ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީ

15/2013

2

ސ. ހިތަދޫ

ދިރޭރަހަ

ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީ

81/2009

 

11 ޖުމާދުލްއާޚިރާ 1442ހ.

24    ޖަނަވަރީ  2021މ.ބާވަތް: އިއުލާން

ނަންބަރ: (IUL)426-2B/426/2021/47

ޕަބްލިޝް ކުރި ތާރީޚް: 24-01-2021

ސުންގަޑި: 2021-02-01 14:00:00