އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

އެއްގަމުގައި ދުއްވާ އުޅަނދުތަކުގެ ރަޖިސްޓްރީ ގެއްލިގެން

24 ޖެނުއަރީ 2021     2 months ago


އިޢުލާން

              ތިރީގައި މަޢުލޫމާތު ދެވިފައިވާ އެއްގަމުގައި ދުއްވާ އުޅަނދުތަކުގެ ރަޖިސްޓަރީ ގެއްލިގެން އަލުން ރަޖިސްޓަރީ ހަދައިދިނުމަށް އެދި މިއޮފީހަށް ވަނީ ހުށައަޅުއްވާފައެވެ.

           ވީމާ، މި އުޅަނދުތަކުގެ ރަޖިސްޓަރީއާއިބެހޭ މަޢުލޫމާތެއް ލިބިވަޑައިގެންފައިވާ ފަރާތެއް ވާނަމަ 31 ޖަނަވަރީ 2021 ވާ އާދީއްތަ ދުވަހުގެ އޮފީސް ބަންދުވުމުގެ  ކުރިން  އައްޑޫސިޓީ  ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް (ފޯން: 6885003) އަންގަވައިދެއްވުން އެދެމެވެ.

#

ރަޖިސްޓަރީ ނަންބަރު

ބާވަތް

1

A1A1373 (B)

މޮޓޯސައިކަލް

2

A0E6453 (B)

މޮޓޯސައިކަލް

 

 

11 ޖުމާދަލްޢާޚިރަ  1442ހ.

24 ޖަނަވަރީ  2021މ.ބާވަތް: އިއުލާން

ނަންބަރ: (IUL)426-AC/426/2021/50

ޕަބްލިޝް ކުރި ތާރީޚް: 24-01-2021

ސުންގަޑި: 2021-01-31 14:00:00