އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

އައްޑޫސިޓީގެ މިސްކިތްތައް މަރާމާތުކުރުމާއި ގުޅޭ

28 ޖެނުއަރީ 2021     3 months ago


އިޢުލާން

އައްޑޫސިޓީގެ މިސްކިތްތައް މަރާމާތުކުރުމާއި ގުޅޭ

 

އައްޑޫސިޓީގެ މިސްކިތްތަކުގެ ތެރެއިން މަރާމާތުކުރަންޖެހިފައިވާ މިސްކިތްތަކުގައި ކުރަންހުރި މަރާމާތުތައް ހިލޭސާބަހަށް ކޮށްދެއްވުމަށް ޝައުގުވެރިވާ ފަރާތްތަކަށް އެ ފުރުސަތު ވަނީހުޅުވާލެވިފައެވެ.

ވީމާ، އައްޑޫ ސިޓީގެ މިސްކިތްތައް ރަމްޟާންމަހަށް ތައްޔާރުވުމުގެގޮތުން ކުރަންހުރިމަރާމާތުކޮށް  ޒީނަތްތެރިކުރުމުގެ މަސައްކަތް ހިލޭސާބަހަށް ކޮށްދެއްވުމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފާރާތްތަކުން 11 ފެބުރުއަރީ 2021 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ އޮފީސް ބަންދުވުމުގެ ކުރިން  އެ މިސްކިތެއް ހުރި އަވަށެއްގެ އަވަށު އޮފީހަށް ގުޅުއްވައި މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު އަވަށު އޮފީހުގައި ނަންނޯޓުކުރެއްވުން އެދެމެވެ.

މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށާއި ނަންނޯޓުކުރެއްވުމަށް ގުޅުއްވާނީ ތިރީގައި މިވާ ނަންބަރުތަކަށެވެ.

އަވަށް

ގުޅޭ ނަންބަރު

ހިތަދޫ އަވަށު އޮފީސް

6885753

މަރަދޫ އަވަށު އޮފިސް

6890096

މަރަދޫފޭދޫ އަވަށު އޮފީސް

6891523

ފޭދޫ އަވަށު އޮފީށް

6892018

ހުޅުދޫ އަވަށު އޮފީސް

6894728

މީދޫ އަވަށު އޮފީސް

6895730

 

 

15 ޖުމާދުލްއާޚިރާ  1442

28 ޖަނަވަރީ     2021ބާވަތް: އިއުލާން

ނަންބަރ: (IUL)426-CA/426/2021/59

ޕަބްލިޝް ކުރި ތާރީޚް: 28-01-2021

ސުންގަޑި: 2021-02-11 14:00:00