އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ސ. ހިތަދޫ ރޯޔަލްގޭޓް ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީ ގެއްލިގެން

2 ފެބުރުއަރީ 2021     3 months ago


އިޢުލާން

ސ. ހިތަދޫ ރޯޔަލްގޭޓް ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީ ގެއްލިގެން

              މިދަންނަވާ ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީ ގެއްލިގެން އަލުން ރަޖިސްޓަރީ ހަދައިދިނުމަށް އެދި މި އިދާރާއަށް ވަނީ ހުށަހަޅާފައެވެ. ވީމާ، މި ރަޖިސްޓަރީއާއިބެހޭ މަޢުލޫމާތެއް ލިބިވަޑައިގެންފައިވާ ފަރާތެއް ވާނަމަ 11 ފެބްރުއަރީ 2021 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ އޮފީސް ބަންދުވުމުގެ ކުރިން ލިޔުމަކުން ހިތަދޫ އަވަށު އޮފީހަށް އަންގަވައިދެއްވުން އެދެމެވެ.

#

އަވަށް

ގޭގެ ނަން

ރަޖިސްޓަރީގެ ބާވަތް

ރަޖިސްޓަރީ ނަންބަރު

1

ސ. ހިތަދޫ

ރޯޔަލްގޭޓް

ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީ

11/2008

 

 

20 ޖުމާދުލްއާޚިރާ 1442ހ.

02    ފެބުރުވަރީ  2021މ.ބާވަތް: އިއުލާން

ނަންބަރ: (IUL)426-2B/426/2021/63

ޕަބްލިޝް ކުރި ތާރީޚް: 02-02-2021

ސުންގަޑި: 2021-02-11 14:00:00