އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ހިތަދޫ ސަރަހައްދީ ބަނދަރުން ވެއަރހައުސް ގުދަން އެޅުމަށް ބިން ކުއްޔަށް ދޫކުރާ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ބީލަން ހުށަހެޅުމުގެ މުއްދަތު އިތުރުކުރުން

4 ފެބުރުއަރީ 2021     3 months ago


އިޢުލާން

 

އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ނަންބަރު (IUL)426-AB/426/2021/44 އިޢުލާނުގައިވާ ހިތަދޫ ސަރަހައްދީ ބަނދަރުން ވެއަރ ހައުސް ގުދަން އެޅުމަށް ބިން ކުއްޔަށް ދޫކުރާ އިޢުލާނަށް ބީލަން ތައްޔާރުކުރުމަށް އިތުރު ވަގުތު ދިނުމުގެ ގޮތުން ބީލަން ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތާރީޚް ވަނީ ފަސް ކުރެވިފައެވެ.

ވީމާ، މި ބީލަންތައް ބަލައިގަތުމާއި، އަދި ބީލަންހުޅުވުން އޮންނާނީ 14 ފެބްރުވަރީ 2021  ވާ އާދީއްތަ ދުވަހުގެ 13:00 ގައި ކައުންސިލްގެ އިދާރާގައެވެ.

 

21 ރަބީއުލް އާޚިރާ 1442

03 ފެބްރުވަރީ   2021ބާވަތް: އިއުލާން

ނަންބަރ: (IUL)426-AB/426/2021/68

ޕަބްލިޝް ކުރި ތާރީޚް: 04-02-2021

ސުންގަޑި: 2021-02-14 13:00:00