އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

އައްޑޫސިޓީ ހުޅުދޫ "އަލިމަސްވާދީ" ޢިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީ ގެއްލިގެން

8 ފެބުރުއަރީ 2021     3 months ago


އިޢުލާން

އައްޑޫސިޓީ ހުޅުދޫ "އަލިމަސްވާދީ" ޢިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީ ގެއްލިގެން

މި ދަންނަވާ ޢިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީ ގެއްލިގެން މި އިދާރާ އަށް ވަނީ ހުށަހަޅާފައެވެ.

#

އަވަށް

ގޯތީގެ ނަން

ރަޖިސްޓަރީގެ ބާވަތް

ރަޖިސްޓަރީ ނަންބަރު

1

ހުޅުދޫ، އައްޑޫސިޓީ

އަލިމަސްވާދީ

ޢިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީ

32

 

 

ވީމާ، މި ރަޖިސްޓަރީއާބެހޭ މަޢުލޫމާތެއް ލިބިވަޑައިގެންފައިވާ ފަރާތެއްވާނަމަ 09 ފެބުރުވަރީ 2021 ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ 14:00 ގެ ކުރިން އީމެއިލްގެ ޒަރީޢާއިން މި އިދާރާގެ ހުޅުދޫ އަވަށު އޮފީހަށް އަންގަވައިދެއްވުން އެދެމެވެ.

އީމެއިލް އެޑްރެސް: [email protected]

 

25 ޖުމާދަލްއާޚިރާ 1442   

07 ފެބުރުވަރީ 2021   ބާވަތް: އިއުލާން

ނަންބަރ: (IUL)426-6B/426/2021/70

ޕަބްލިޝް ކުރި ތާރީޚް: 08-02-2021

ސުންގަޑި: 2021-02-09 14:00:00